Vedtak til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

År 2008 den 17. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

I lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen gjer ein følgjande endring:

I

§ 3 skal lyde:

CO2-avgiften kan ikke trekkes fra ved beregningen av produksjonsavgift etter petroleumsloven § 4-10.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær