vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

År 2008 den 17. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjer ein følgjande endring:

I

§ 23-2 sjuande ledd andre punktum skal lyde:

Bortfallet av avgiftsplikt etter første punktum gjelder bare når slik lønn fra husholdningen ikke overstiger 60 000 kroner i inntektsåret.

II

Endringa tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2008.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær