Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Lønn og andre godtgjørelser

Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger.

Stortingsrepresentantenes godtgjørelser
Fratredelsesytelse og etterlønn
Feriepenger
Permisjon – opprettholdelse av godtgjørelse
Pensjonsordning
Reiseutgifter
Telefonutgifter
Digitale nyhetsabonnementer
Mobilt kontor
Pendlerbolig
Gjennomganger av Stortingets ordninger

Stortingsrepresentantenes godtgjørelse og andre økonomiske rettigheter er hjemlet i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter, gjeldende fra 1. januar 2017. Pensjonsrettighetene hjemles i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av 16. desember 2011.

Stortingsrepresentantenes godtgjørelser

Den faste godtgjørelsen til representantene, unntatt stortingspresidenten, blir vedtatt av Stortinget etter innstilling fra en egen kommisjon – Stortingets godtgjøringsutvalg – som også fastsetter regjeringsmedlemmenes lønn. Kommisjonen vurderer godtgjørelsene årlig per 1. mai. Stortingspresidentens godtgjørelse er den samme som statsministerens. For merarbeid og utvidet representasjon har presidentskapets medlemmer, unntatt stortingspresidenten, en tilleggsgodtgjørelse.

Satser

Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 064 318 per år.

Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er fra 1. mai 2022 kr 1 869 761 per år.

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen.

Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse fra 1. mai 2022 er kr 1 518 999.

Stortinget bestemte 28. april 2020 at det skulle nedsettes et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer samt evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. I påvente av behandling av denne saken i Stortinget, ble godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen stående uendret. Det ble følgelig ikke gjort noen justering av godtgjørelsen med virkning av 1. mai 2020.

10. februar 2022 vedtok Stortinget følgende: «Regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter skal skje snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022 etter ny innstilling fra godtgjøringsutvalget, der de ser bort fra lønnsutviklingen i 2020.»

Innstillinger fra godtgjøringsutvalget og presidentskapet

Stortingets godtgjøringsutvalg avga sin innstilling om godtgjørelser til presidentskapet 1. juni 2022.

Les innstillingen fra godtgjøringsutvalget (pdf)

Presidentskapets innstilling om godtgjørelser ble avgitt 13. juni 2022.
 
 
Forslaget fra første visepresident Svein Harberg, andre visepresident Nils T. Bjørke og tredje visepresident Morten Wold ble vedtatt av stortinget 15. juni 2022.

Fratredelsesytelse og etterlønn

Stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter kan søke om fratredelsesytelse og etterlønn når de trer ut av Stortinget. Innkalte vararepresentanter som har møtt sammenhengende i minst 12 måneder i én valgperiode, kan søke om fratredelsesytelse.

Les mer om fratredelsesytelse og etterlønn

Feriepenger

Representanter som ikke fortsetter etter nyvalg, får utbetalt feriegodtgjørelse. Feriegodtgjørelse tilsvarer satsene fastsatt i Hovedtariffavtalen i staten og beregnes av godtgjørelsen siste år i valgperioden.

Permisjon – opprettholdelse av godtgjørelse

Permisjon for representanter kan innvilges ved sykdom, i forbindelse med fødsel og omsorg, ved deltakelse på delegasjonsreiser eller ved fravær av lengre varighet. For øvrig innvilges permisjon bare dersom det foreligger særlige omstendigheter. Se for øvrig Stortingets forretningsorden, § 5.

Under permisjon fra Stortinget beholder representantene godtgjørelsen i inntil 14 dager, med mindre de meddeler at de gir avkall på slik godtgjørelse.

Stortingets presidentskap kan etter søknad beslutte at en representant skal beholde godtgjørelsen ut over 14 dager i følgende tilfeller:

 1. Ved permisjon på grunn av representantens sykdom eller skade.
 2. Ved permisjon til deltakelse på reise som medlem av delegasjon oppnevnt av Stortinget eller Stortingets presidentskap.
 3. Ved permisjon for å delta i møter eller utføre andre oppdrag etter oppnevning av Kongen, Stortinget eller et departement.
 4. Ved permisjon innvilget av velferdsgrunner.

Ved søknad om permisjon etter bokstav a må sykmelding fremlegges enten sammen med permisjonssøknaden eller snarest mulig etter at permisjonen er innvilget. Dersom dette ikke etterkommes, kan Stortingets presidentskap bestemme at godtgjørelsen skal falle bort for den resterende del av permisjonen.

Under svangerskaps-, omsorgs- og fødselspermisjon, og permisjon ved barns og barnepassers sykdom, har representantene rett til å beholde godtgjørelsen etter tilsvarende regler som for tilsatte i staten etter arbeidsmiljøloven kapittel 12, folketrygdloven kapittel 14 og reglene i Hovedtariffavtalen i staten. Dette gjelder også for innkalte vararepresentanter for den perioden de er innkalt til å gjøre tjeneste.

Pensjonsordning

Ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer trådte i kraft 1. januar 2012.

Omleggingen av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer innebærer at de tidligere pensjonsordningene er erstattet av én pensjonsordning, som er basert på de samme prinsippene som ny alderspensjon i folketrygden, og hvor pensjonen gis som et direkte tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Dette betyr blant annet at ordningen har gått fra å være en bruttoordning basert på sluttlønn, til å bli en nettomodell. Dette er hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen:

 • Pensjonen opptjenes ved at det settes av en fastsatt prosentandel av godtgjørelsen til stortingsrepresentanten eller regjeringsmedlemmet. Opptjeningen av pensjonsbeholdningen utgjør 6,03 prosent av godtgjørelsen opp til 7,1 G. Deretter utgjør pensjonsopptjeningen 24,13 prosent av godtgjørelsen mellom 7,1 G og 12 G (G per 01.05.2012 = kr 82 122). Pensjonsbeholdningen reguleres med lønnsvekst fram til uttak av alderspensjon. Lønnsveksten fastsettes av Kongen i statsråd.
 • Årlig pensjon beregnes ved å dele de opparbeidede pensjonsrettighetene på et delingstall. Delingstallet reflekterer forventet gjenstående levealder etter pensjonering. Dette betyr at pensjonen levealdersjusteres på samme måte som i folketrygden.
 • Alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter samme prinsipper som i folketrygden. Det vil være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen avkortes.
 • Uføre- og etterlattepensjon gis i hovedsak etter reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.
 • Opptjente rettigheter før utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det vil si at pensjonsutbetalingen reguleres som i folketrygden. Alderspensjon som tas ut før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte 67 år. Det gjøres ved at pensjonsgrunnlaget oppreguleres med lønnsveksten fra uttakstidspunktet og fram til omregningstidspunktet.
 • Pensjon som er opptjent etter de nye reglene, skal ikke samordnes med andre pensjonsytelser. Pensjoner opptjent etter de tidligere ordningene, skal fortsatt samordnes.
 • Det er gitt overgangsregler som sikrer rettigheter opptjent etter tidligere opptjeningsmodell. For dem som har opptjening etter både gammel og ny pensjonsordning, er det gitt regler om at pensjonen ikke skal overstige en beregnet maksimal pensjon. Stortingsrepresentanter som ikke hadde opptjent rett til pensjon før 01.10.2009, og regjeringsmedlemmer som ikke hadde opptjent rett til pensjon 01.01.2012, får opptjening etter ny ordning fra 01.10.2009. For øvrige medlemmer fikk de nye reglene virkning fra 01.01.2012.

Stortingsrepresentanter som hadde opptjent pensjonsrettigheter etter den tidligere pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, vil beholde sine opptjente rettigheter fullt ut. I den tidligere pensjonsordningen var opptjeningstiden 12 år for full pensjon, som utgjorde 66 prosent av årlig brutto stortingsgodtgjørelse på tidspunktet for fratreden fra stortingsvervet. For kortere funksjonstid avkortes pensjonen/ytelsen forholdsmessig. For pensjoner som var under utbetaling per 1. januar 2011, ble pensjonsgrunnlaget satt til den årlige bruttogodtgjørelsen på dette tidspunktet. Det samme gjelder for dem som har fratrådt vervet før 1. januar 2011 uten å ta ut pensjon. Pensjonene reguleres på samme måte som i den nye ordningen, som beskrevet ovenfor.

Representanter som hadde opptjent noe, men ikke full pensjon etter den tidligere ordningen og fortsetter pensjonsopptjeningen i den nye ordningen, kan ha krav på pensjon dels etter den gamle og dels etter den nye ordningen. Samlet pensjon etter den gamle og nye ordningen kan imidlertid ikke overstige full pensjon etter den gamle ordningen.

Reiseutgifter

Tjenestereiser, og hjemreiser i helgene for pendlere, dekkes fullt ut. Utenlandsreiser må godkjennes og dekkes etter satsene i utenlandsregulativet. Familiemedlemmer til representanter som bor mer enn 40 km fra Stortinget får dekket inntil to besøksreiser per år, per person.

Les mer om reisedekning for stortingsrepresentanter.

Telefonutgifter

Stortingsrepresentantene får dekket utgifter til mobilabonnement. De kan få dekket utgifter til bredbånd og fasttelefon.

Digitale nyhetsabonnementer

Stortingsrepresentanter kan få dekket utgifter til digitale nyhetsabonnementer.

Årlig maksbeløp

Utgifter til bredbånd og digitale nyhetsabonnementer dekkes innenfor en årlig maksgrense på 15 000 kr. Utgifter som overstiger årlig maksbeløp må dekkes av representanten selv.

Mobilt kontor

Representantene utstyres med mobilt kontor og nettbrett.

Pendlerbolig

Stortinget eier 143 møblerte leiligheter i varierende størrelse som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget.

Les mer om pendlerboliger

Gjennomganger av Stortingets ordninger

Se oversikt over pågående og planlagte gjennomganger av Stortingets ordninger.

Sist oppdatert: 08.11.2022 10:29
: