Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Gjennomganger av Stortingets ordninger

Se oversikt over gjennomførte, pågående og planlagte gjennomganger av Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

I 2021 besluttet Stortingets presidentskap at flere av ordningene for stortingsrepresentantene skulle gjennomgås. Noen av dem inkluderer vurdering av enkeltsaker bakover i tid. 

Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger

Stortingets presidentskap oppnevnte i november 2021 et eksternt utvalg som skulle gå gjennom regler, retningslinjer og praksis for alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene: Representantordningsutvalget. Denne gjennomgangen skulle ikke se på enkeltsaker bakover i tid, men se på ordningenes innretning for fremtiden. 

Utgangspunktet for oppnevnelsen av utvalget var de sakene som kom frem i offentligheten høsten 2021, knyttet til stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Utvalget skulle foreta en gjennomgang av alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter, men med en avgrensning mot representantenes pensjonsordning, nivået på godtgjørelsen og tilskuddet til partigruppene. 

Les utvalgets mandat

Utvalget leverte en delrapport med forslag til overordnede prinsipper for de ulike økonomiske ordningene 2. mai 2022.

Utvalgets endelige rapport ble levert 31. januar 2023.

Presidentskapet avga en første innstilling i saken 8. juni 2023, og Stortinget ba presidentskapet om å jobbe videre med ny stortingsgodtgjørelseslov som kan tre i kraft etter stortingsvalget i 2025.

Ba Riksrevisjonen om å undersøke Stortinget

Stortingets presidentskap fremmet i desember 2021 forslag om at Stortinget skulle pålegge Riksrevisjonen å gjennomføre særlige undersøkelser rundt Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Les innstillingen fra presidentskapet

6. januar 2022 vedtok Stortinget følgende:

«Stortinget ber Riksrevisjonen om å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, herunder om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått tildelt ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer fastsatt av Stortinget eller Stortingets presidentskap, eller i strid med inngåtte avtaler.

Undersøkelsene skal også omfatte Stortingets og Stortingets administrasjons håndtering av saker om tildeling av ytelser og forvaltningen av de økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene mer generelt.

Riksrevisjonen skal under undersøkelsene sikre at de berørtes rettssikkerhet ivaretas, herunder retten til informasjon om egen sak, kontradiksjon og etterprøvbarhet.»

Riksrevisjonens rapport ble lagt frem 27. april 2023.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avga sin innstilling i saken 6. juni 2023, og komiteens tilråding ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2023.

Fratredelsesytelse og etterlønn – styrket kontroll

Basert på en beslutning fra Stortingets direktør gjennomføres det for tiden ekstern etterkontroll/revisjon med dem som mottok fratredelsesytelse (2021) og etterlønn (2022) ved utløpet av forrige stortingsperiode. Herunder foretas det kontroll mot skattemelding og offentlige registre.

Skatterevisjon

Skatterevisjonen utført av Advokatfirmaet Grette foretok en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle økonomiske ordninger for representantene. Rapporten forelå 15. desember 2021, og konkluderte med at skattemessige forhold knyttet til ordningene for representantene i hovedsak har vært håndtert korrekt. På noen punkter ble det pekt på forhold som skulle vært håndtert annerledes. Arbeidet med å rydde opp i dette er ferdigstilt.

Les skatterevisjonsrapporten (pdf)

Skatterevisjonens rapport vurderte også skattemessige sider ved pendlerboligordningen. Dette området ble imidlertid håndtert av en kontroll Skatteetaten har gjennomført av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget i årene 2017–2020 (se under).

Skatteetatens kontroll knyttet til pendlerboliger

Stortingets administrasjon mottok 2. desember 2021 brev fra Skatteetaten der det ble varslet om at det var besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget.

Stortinget mottok Skatteetatens vedtak 26. oktober 2022. I vedtaket konkluderes det med at Stortinget skal betale 1,02 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

Stortinget ble ilagt en tilleggsskatt på kr 38 815, det vil si for en relativt liten andel av arbeidsgiveravgiften som følger av vedtaket. Dette er blant annet begrunnet med at Stortingets administrasjon har fått mangelfull veiledning fra Skatteetaten.

Les Skatteetatens vedtak (pdf)

Opplysninger om enkeltrepresentanter er sladdet, da det er å anse som taushetsbelagt informasjon.

Stortingets presidentskap besluttet å ikke påklage vedtaket fra Skatteetaten.

Internrevisjon

Presidentskapet besluttet 11. mars 2021 å be administrasjonen om å etablere internrevisjon i Stortingets administrasjon. En slik internrevisjon er etablert, og i gang med arbeidet.

Internrevisjon kommer i tillegg til den eksterne revisjonen som årlig gjennomføres av Riksrevisjonen.

Sist oppdatert: 02.11.2023 15:38
: