Forslag fremma i debatten

Ot.prp. nr. 30 (2002-2003), Innst. O. nr. 82 (2002-2003), beslutning. O. nr. 84-85 (2002-2003)

Forslag fremmet under debatt og vedtak i odelstinget

Forslag nr. 6 fra Øye, Signe på vegner av Arbeiderpartiet


I lov om burettslag gjøres følgende endring:

§ 4-2 første ledd nytt første punktum skal lyde:
Dersom borettslaget har flere bygninger, skal retten til å eie slike andeler bare gjelde - og regnes ut fra - de andelene som gir borett til bosted i bygning med fem eller flere bosteder.

Forslag nr. 7 fra Øye, Signe på vegner av Arbeiderpartiet


I lov 23. mai 1997 nr. 31gjøres følgende endring:

§ 22 fjerde ledd nytt andre punktum skal lyde:
Hvis et eierseksjonssameie består av flere atskilte bygninger, skal adgangen til å erverve til sammen inntil 10 prosent eller minst en seksjon bare gjelde og regnes ut fra de bygninger som har fem eller flere seksjoner.