Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:54:59)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:55:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, jf. Innst. 411 S (2018-2019) og Dokument 3:6 (2018-2019). Komiteen viste til at Riksrevisjonens rapport har alvorlige påpekninger og at den forventer at statsråden pålegger Petroleumstilsynet å arbeide videre med de skisserte utfordringene, slik at tilsynet kan fylle sin rolle på en sterk og tydelig rolle.Stortinget traff følgende vedtak: "Stortinget ber Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder: - Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig. - Oppølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker - Oppfølging av de etterlatte og overlevende."

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar