Interpellasjon fra Lars Myraune (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 72 (2009-2010)
Om uro i Distrikts-Norge over en økende rovdyrstamme, hvilket syn regjeringen har på bestandsmålene og hvilken rolle rovviltnemndene vil ha i fremtiden
Oversendt regjeringen: 04.03.2010
Svart på: 29.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): I store deler av distriktsnorge er det i dag stor uro over en økende rovdyrstamme. Flere og flere gir opp sauehold på grunn av tapene, men også av hensyn til lidelser de angrepne dyrene må gjennomgå. Soria Moria II sier at rovviltbestanden skal sikres overlevelse samtidig som næringsdrift basert på beitebruk i utmark skal sikres. Vi har i dag en gaupebestand som ligger 40 pst. over vedtaket i rovdyrforliket av 2004. Derfor ønsket rovviltnemndene foran årets jaktperiode å skyte 69 hunndyr av en total gaupebestand på rundt 530. Det var solid dokumentasjon på at dette var nødvendig for å få totalbestanden i nærheten av bestandsmålet. Uttalelser fra statssekretær Heidi Sørensen er blitt oppfattet som om departementet betrakter bestandsmålene som minimumsmål.
Kan statsråden bekrefte at dette er et syn regjeringen står for, og hvilken rolle vil i så fall rovviltnemndene ha i fremtiden?

Les heile debatten