Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (261 - 280 av 339)
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I vedlegg J-2 om anbudspapirene i trafikkpakke 2 har SJ og Vy listet opp hvor mange togavganger de kan levere fra 2020 til 2030. Ut fra dette vedlegget har Vy lagt opp til å kjøre et betydelig antall flere togavganger i sitt tilbud. Tallene viser også at Vy har kalkulert med 530.000 flere togreiser enn SJ i 2030. Hvor mye større togproduksjon hadde Vy lagt opp til i sitt tilbud, og i hvor stor grad er dette tatt hensyn til i utvelgelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:75 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 22.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden garantere at Norge ikke vil svekke rapporteringsplikten til skattemyndighetene og at Norge i fremtiden vil ha full frihet til å stramme inn igjen rapporteringsplikten for å sikre tilsyn og hindre skatteunndragelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:79 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 28.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det gis i prop.1S ikke vurdering av prosjektets eller regionens bæreevne, utover at det vises til en formulering fra ekstern kvalitetsikrer som «pa°peker at HSØ har en robust samlet økonomisk bæreevne». Hvordan vurderer regjeringa bæreevnen i prosjektet og på regionalt nivå, er gevinstanalysen basert på virksomhetsplan eller skjønnsmessige betraktninger, har OUS gjennomført risikoanalyse av gevinstrealiseringsestimatene, og må regionen utsette investeringsplaner hvis gevinstene i OUS ikke lar seg realisere som forutsatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:78 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvem har statsråden fått prisanslaget til forslag til nye satser for refusjon av briller til barn fra, og redegjør for tallgrunnlaget for anslaget?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:76 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Nøyaktig hvilke internasjonale og nasjonale ordninger er det helseministeren sikter til i Dokument nr. 15:2078 (2018-2019)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:74 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Svart på: 21.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden garantere at regjeringen vil avvise et hvert forslag om innføring av en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge, og vil regjeringen bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom et slikt forslag vedtas av EU?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:73 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kraftskatteutvalet har tilrådd regjeringa å endre høve for inntektene frå vasskraftverk som no går direkte til kommunane. I Oppland fylke kan for eksempel Skjåk kommune miste 27 mill. kr og 39 årsverk eller 20 pst. av sysselsettinga, og Vang kommune kan miste 34 mill. kroer og 16 pst. av sitt budsjett. Kva for motivasjon skal lokalsamfunn ha for å vere vertskap for kraftanlegg som fører med seg store naturinngrep og forsyner storsamfunnet og eksportkablar med straum, utan å vere sikra inntektene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:72 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Viser til forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjon fra kommune til stat. Ansatte og berørte i nærområdet fortjener forutsigbarhet. Hvor mange stillinger kan statsråden garantere at det totalt skal være hos Skatteoppkreveren Valdres og Skatt Øst på Avdeling Leira, er statsråden på noen måte villig til å flytte stillinger i skatteetaten fra sentrale strøk til Leira, og hvordan vil regjeringen sikre at Skatteoppkreverfunksjonen over tid forblir på Leira, og vil nå regjeringen gi regionen sikkerhet for viktige arbeidsplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange veiprosjekter har blitt avlyst så langt i 2019 på grunn av regionreformen og overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og hvilke tiltak tenker samferdselsministeren å iverksette for å forhindre avlysninger, og med det unngå oppdragstørke for lokale anleggsentreprenører?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil statsråden gjøre med at søkere som søker om en oppholdstillatelse på engelsk får svar på norsk, og at svaret blir sendt til digipost (krever norsk bankkonto med tilhørende id, noe det bare er mulig å ha dersom du har oppholdstillatelse) og kan statsråden sørge for at definisjonen av hva det vil si å være faglært blir konkretisert og regelverket tydeliggjort på UDI sine nettsider?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:63 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hvor stor andel av melkekyrenes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Svart på: 16.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere å ta et initiativ ovenfor kommunene for å sikre barn på hemmelig adresse?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:69 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva slags våpen og forsvarsmateriell har Norge eksportert til Tyrkia i 2018, og hva slags våpen og forsvarsmateriell omfattes av de lisensene som er innvilget for den pågående eksporten fra Norge til Tyrkia?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:68 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Var Norge blant de 30 landene som sluttet seg til et felles internasjonalt initiativ for å fordømme Kinas behandling av etniske uigurer og andre muslimer i Kina?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:67 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Hvorfor tok ikke statsministeren opp menneskerettighetsspørsmål eller nylige bølgen med arrestasjoner av opposisjonelle og demonstranter i Egypt under møtet med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi FNs generalforsamling nylig?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 22.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva budsjetterer justisministeren med som lønns- og prisvekst i sum, i forslaget til driftsbudsjett for politiet for 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:65 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 21.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gi Stortinget en redegjørelse om IKT-satsingen i helsetjenesten og arbeidet med å oppnå én innbygger én journal – derunder Direktoratet for e-helses rolle i dette arbeidet, og avveiningen mellom store og små IKT-prosjekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:64 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 21.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden ta initiativ til at rutinene for varsling og håndtering av uheldige hendelser ved Oslo Universitetssykehus (OUS) endres, slik at ledelsen ikke kan «pynte på» eller endre avviksmeldinger før de oversendes Fylkeslegen, og kan statsråden informere om dette er praksis også i andre helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:61 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil Statsråden sørge for at fylkeskommunen blir kompensert for faktisk økte utgifter og får skikkelig forutsigbarhet til å legge til rette for en god overføring for alle involverte når de tar over ansvaret for fylkesvegene fra 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Svart på: 17.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva var forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 1990 og i 1995, hva var forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt i 1990 og 1995, hvor stort ville forsvarsbudsjettet vært i 2020 forutsatt at forsvarsbudsjettet hadde økt tilsvarende (prosentvise økning) som statsbudsjettet siden 1990, hvor stor er fredsdividenden som denne forskjellen utgjør, hvor stor ville forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært i 2020 basert på nevnte forutsetning, og hvor stor andel av bnp ville dette utgjort i 2020?