Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1881 - 1900 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:129 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Eg viser til svar på spørsmålet mitt med nr. 54. Kan statsråden avklare om ho verkeleg meiner at Finanstilsynet ikkje har ansvaret for tryggleiken på ein norsk børs så lenge børsen nyttar ein oppgjerssentral som er lokalisert i utlandet, og kan ho oppklåre kven som eventuelt har ansvaret for tryggleiken på norske børsar som nyttar utanlandske oppgjerssentralar når Finanstilsynet og ho sjølv etter statsråden sitt syn ser ut til å gå fri frå slikt ansvar?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:128 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva er regjeringa si definisjon av sjøfolk?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:127 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mye brukes på å finansiere utdeling av preeksponeringsprofylakse (PrEP) i Norge, hvordan organiseres tilbudet, og hvordan har helseministeren tenkt å få ned køene?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:126 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 22.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sikre at de HIV-medikamenter som forhindrer smitte er tilgjengelig for de som trenger det på en enkel måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:125 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Vil regjeringa revurdere beslutninga om å utestenge Universitetet i Bergen (UiB) på eigarsida av forskningsfartøyet Kronprins Haakon, og sørge for at UiB blir med på eigarsida og slik også blir sikra tokttid?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Dersom muligheten for å søke om pass fjernes ved 69 lensmannskontor: Vil dette innebære reduserte utgifter for staten, hvor mye vil i så fall besparingene utgjøre årlig de neste fem årene, og hvor stor kostnadsdifferanse vil det være mellom dette alternativet og et alternativ der innbyggerne har mulighet for å søke om pass ved samtlige lensmannskontor som står igjen etter politireformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er muligheten for at antall domfellelser vil øke i tiden etter omstillingsprosessene i politiet er ferdig tatt med i prognosene som viser redusert behov for fengselsplasser med lavt sikkerhetsnivå?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:115 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 22.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva mener statsråden om avdekkingen av systematiske lønnsforskjeller for helsefagarbeidere i kommersielle og offentlige sykehjem i Oslo, og har han oversikt over hvorvidt dette lønnsgapet ikke gjelder generelt i landets kommuner?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvor mange personer stod i soningskø i Norge i begynnelsen av oktober i år, og hva var antallet ved regjeringsskiftet i 2013?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:121 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye er det lagt opp til i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 å bruke til veibygging (og eventuelle andre tiltak til bilistene), og hvordan står dette i forhold til summen det estimeres at vil bli krevd inn i bilrelaterte avgifter - hva var tilsvarende tall for 2013?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:120 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Svart på: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete bevilgninger over hvilke poster gjør regjeringa i statsbudsjettet for 2019 for å skape nye grønne jobber, og kan ministeren gi et anslag over veksten i antallet grønne jobber det kommende året?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:119 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I Sverige var forsvaret sterkt negative til å slukke FM-nettet, noe som sammen med en kritisk riksrevisjon bidro til at man i Sverige har vedtatt å ikke følge Norges eksempel med å slukke det nasjonale FM-nettet. Kan ministeren gi en oversikt over i hvor stor grad og på hvilken måte Forsvaret vurderte, deltok på høringer og uttalte seg i forbindelse med de vedtakene man har gjort i Stortinget om innføring av DAB og slukking av FM-nettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:118 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Svart på: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det amerikanske hangarskipet Harry S Truman har kommet til Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture og de vil trenge tilgang til "SSSB" - Ship-Shore-Ship Buffer - som jeg har forstått er tilhørende i DABs frekvensbånd. Hva vil statsråden foreta seg for at ikke DAB-nettet blir rammet av Natos bruk av samme frekvenser som f.eks. benyttes av beredskapsradioen NRK P1 på DAB?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:117 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Jeløya-plattforma har regjeringa stadfesta eit mål om at 30 prosent av godstransporten skal overføras frå veg til sjø og bane, men vi registrerar at det i Prop. 1 S, ikkje er foreslått nokon tiltak for å gjere godstransport på jernbane meir lønsam - vi reknar med at regjeringa er einig i at det overordna målet er at klimautsleppa skal kuttast, og derfor ønskjer vi svar på kva regjeringa vil gjere for å styrke jernbanens konkuransekraft mot veg?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:116 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden stadfeste at regjeringa vil løyve midlar til oppstart av Besteland-Helle på riksveg 9 i revidert statsbudsjett, kor stor er denne løyvinga, kan Statens vegvesen på bakgrunn av denne budsjettlekkasjen no gå i gong med å førebu oppstart av denne parsellen, slik at ein sikrar ei kontinuerleg utbygging, og kvifor har ein ikkje omtala oppstarten av strekninga i statsbudsjettet for 2019, dersom det allereie no er klart at det kjem midlar til den i revidert statsbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I saker om fastsettelse av vergemål og fratakelse av samtykkekompetanse er det viktig at det blir gjort et grundig arbeid fra fylkesmannen. Samtaler og møte med den det gjelder må være endel av en slik saksbehandling. Hvilke krav til samtaler med den det gjelder og ressurser har justisdepartementet stilt til disposisjon slik at det er mulig for fylkesmannsembetene å foreta grundige vurderinger, personlige møter med og å ivareta rettsikkerheten den saken gjelder?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:113 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Viser til de uregistrerte pengegavene fra Nordlaks til Nordland FrP ifm. stortingsvalgkampen 2017 og fiskeridepartementets medhold på klage fra Nordlaks' søknad om utviklingskonsesjoner like etterpå. Ser statsråden fra samme parti at sammenblanding av disse to forholdene reiser alvorlige spørsmål, og hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til gransking for å fjerne en hver tvil om mulig lovbrudd?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:112 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 19.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til ulike oppslag i DN om statsrådens leie av hytte, og uklarhet rundt om dette er å anse som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse. Har de moralske og juridiske sidene ved dette vært vurdert, jamfør Håndbok for politisk ledelse og Statsansatteloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:111 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gripe inn overfor Sykehuset Telemark HF sine planer om å sentralisere ambulansetjenesten, og kan statsråden informere om responstidene for ambulansetjeneste i helseforetaket, og hvilke konsekvenser det får for foretaket om responstidsmålene ikke nås i de ulike kommunene i Telemark?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Den ideelle Stiftelsen Krokeide ønsker å etablere en videregående skole i de ledige lokalene i den tidligere Feiringklinikken i Eidsvoll, med særskilt tilrettelagt tilbud til elever som ikke har fullført videregående opplæring. Dette forutsetter et «internattilskudd», og ved stiftelsen og i bygda var det håp om at dette ville bli omtalt i tekstdelen av forslaget til statsbudsjett. Vil kunnskapsministeren støtte etablering av et slikt videregående skoletilbud i Feiring, med nødvendig oppfølging fra statlige myndigheter?