Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (181 - 200 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvor mange utvinningstillatelser er gitt i de ulike tildelingsrundene på norsk sokkel siden oppstarten av olje- og gassvirksomheten, og fram til i dag? Jeg ber om å få tillatelsene sortert i de de ulike formene for tildelingsrunder (som ordinære konsesjonrunder og TFO og om det ev. har vært/ er andre tildelingsrunder), samt sortert på dato når de ble gitt.
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1829 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Vil fiskeriministeren åpne for at registrerte fiskere bosatt i de resterende kommunene i Vest-Finnmark kan få deltakeradgang til det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1828 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Viser til Dokument nr. 15:1726 (2018-2019): Svaret fremstår som flertydig og ber om at det oppklares om studiestipendet inngår som en del av de skattefrie overføringene eller om det kommer i tillegg, og hvilke ytelser inngår i så fall i skattefrie overføringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mangel på radiologer rammer pasienter med alvorlig kreftdiagnose. Etter at røntgenbilde er tatt, kan det ta inntil en måned før radiologer får analysert bildene og gitt kreftleger nødvendig informasjon for videre behandling. Hva gjør ministeren for å sikre nok radiolog spesialister i dag og i fremtiden, slik at pakkeforløp for kreftbehandling kan bli etterlevd etter intensjonene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1825 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  I dagens Adresse kan vi lese at køkaoset ut fra Trondheim til Klett på E6 nådde et foreløpig klimaks fredag ettermiddag. Dette er et veiprosjekt som ble ferdigstilt i februar, og som skulle koste 1,2 milliarder kroner, men endte opp på 3,2 milliarder kroner. På tross av dette er ikke prosjektet dimensjonert for dagens trafikktall med valgt løsning av rundkjøring ved Klett, og Statens vegvesen sier at køene kan bli værende over ti år. Vil statsråden på noen måte bidra til å få løst denne utfordringen tidligere?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1824 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er konsekvensen for sivil luftfart om internasjonale sikkerhetskrav på en flyplass permanent overskrides, vil flyplassen fortsatt kunne operere sivil luftfart på daglig basis?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1823 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Kan statsråden avklare om det i saka om pelsdyrbønder er gitt lovnader internt om korleis ein skal fylgje opp den reelle gjeldssituasjonen og kva lovnader er i så fall gitt?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1822 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Til behandling

  Kjem Fylkesmannen til å dra til kvar enkelt pelsdyrgård og vurdere kva kompensasjon som skal bli gitt til pelsdyrbøndene og kva vurdering er det som i så fall skal gjerast?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 18.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Har Helse Midt Norge RHF (HMN) gjennomført foretaksmøte slik at Helse Møre og Romsdal HF (HMR) nå i realiteten er overstyrt for å realisere nedskjæringsplanen som er nødvendig for å kunne bygge nytt sjukehus på Hjelset?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1820 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 19.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Har Helse- og omsorgsdepartementet benyttet tjenester fra PR- og kommunikasjonsbyråer som for eksempel First House siden regjeringen tiltrådte i 2013, hvilke oppdrag har byråene eventuelt utført, og hvor mye penger har departementet brukt på slike tjenester i denne perioden?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Kan statsråden gi konsesjon til utbygging av NorthConnect-kabelen dersom det gir høyere strømpris i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1818 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Svart på: 17.06.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I Norsk veterinærtidsskrift nr. 4 2019 er det en fagartikkel av forskerne Mo og Poppe med et sterkt budskap om dødeligheten blant rensefisk i norske fiskeoppdrett. Over 50 millioner rognkjeks og leppefisk settes nå årlig ut i mærdene, og mye tyder på at de fleste dør under transport eller på jobb etter et kort liv i et forferdelig miljø. Ser statsråden dette enorme dyrevelferdsproblemet og vil hun ta initiativ for å framskaffe tall for dødlighet og sette bruk av rensefisk i lakseoppdrett under lupen?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1817 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Siden regjeringen tiltrådte har det vært lovet et testsenter for oljevern lokalisert i Lofoten og Vesterålen. Foreløpig er det kommet noen få stillinger i Svolvær og ingen etablering på Fiskebøl. Når vil senteret være ferdig, hvor mye har utredningene kostet så langt og med de ambisjonene regjeringene har for senteret hvor mange arbeidsplasser anslår en at det vil bli?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1816 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 14.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mandag 8. april 2019 kom politiet på døra til Ahmed i Lofoten for å sende ham ut, etter 22 års botid i Norge. Han er pappa til fire norske jenter i alderen 5 til 12 år, og kona er norsk statsborger. Stortinget har i Innst. 140S (2017 2018) vedtatt at også andre reaksjonsformer enn utvisning skal kunne brukes når hensynet til barn tilsier det. Mener statsråden det er forholdsmessig å utvise en firebarnsfar som har bodd i Norge i 22 år, og når vil statsråden følge opp Stortingets vedtak?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1815 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 18.06.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Fem foreldreløse barn er hentet fra Syria. Det forutsettes at Regjeringen har sikret at alle relevante faginstanser med ansvar ble satt i full beredskap når de ankom og at statlige myndigheter sikret nødvendig faglig bistand ble gitt i det praktiske arbeidet. Kan det bes om en fullstendig oversikt over dato for og innholdet i de henvendelser som er gått til alle relevante faginstanser og til Oslo kommune, med unntak av taushetsbelagte opplysninger om barna?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1814 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Rullebanen i Bodø er utslitt både i overflaten og strukturelt som følge av mange års bruk. Det ble i 2014 gjort en større operasjon for å holde overflaten av rullebanen sammen som ble gitt 10 års levetid. Samtidig er det planlagt bygging av en ny rullebane. Når vil den nye rullebanen være operativ for sivil luftfart?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sikre en satsing på forskning og faglig utvikling på dette området slik at ME pasienter kan få riktig og forsvarlig behandling i sitt møte med spesialisthelsetjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1812 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  I Hordaland fylkeskommunes statusrapport om Prosjekt innfartsparkering står det: «Det har vore fleire møter mellom Bergen kommune / BaneNOR / Hordaland fylkeskommune for mellom anna å få eit framtidig parkeringshus inn i reguleringsplanane for Indre Arna sentrum. Oppgåva er prioritert». Kan statsråden opplyse om status for dette prosjektet og når et sterkt, lokalt behov for innfartsparkering er løst?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Merkur-ordninga holder liv i nærbutikker og lokalsamfunn med store avstander. Merkur-styret har poengtert at formålet er viktigere enn tildelingsreglene, der det er særskilte behov for støtte. Nærbutikken Nørstelien i Nordre land har fått støtte tidligere, men har fått avslag på søknad om støtte til nødvendige tiltak for videre drift knytta til kontantstrøm. Hva gjør at denne butikken har blitt omfatta av Merkur-ordninga før, men ikke får støtte nå, samtidig som det er økt behov for sikker håndtering av kontanter?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil de som allerede har slått seg sammen få henstillinger om ytterligere å slå seg sammen med flere?