Skriftleg spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:324 (1999-2000)
Innlevert: 19.05.2000
Sendt: 22.05.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Svart på: 29.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Cato-senteret i Son har måttet permittere deler av arbeidsstokken fordi senteret mangler offentlig godkjenning og dermed rett til refusjon fra folketrygden som rehabiliteringsinstitusjon. Hvorvidt institusjonen skal godkjennes avgjør departementet etter utgang av høringsfristen den 1. juni. Vil statsråden bidra til en rask avklaring av den endelige godkjenningen når høringsfristen går ut 1. juni?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Cato-senteret er etablert uten godkjenning som opptreningsinstitusjon eller spesiell helseinstitusjon, og har heller ikke fått noe løfte om statlig finansiering. Etableringen var derfor på egen risiko og med viten om at driftssituasjonen kunne bli usikker.

I brev av 11.03.99 søkte Cato-senteret om godkjenning som spesiell helseinstitusjon, som innebærer 100 % dekning av godkjente driftsutgifter fra folketrygden. Som svar på denne henvendelsen ble det i brev av 06.07.1999 vist til at departementet ville gjennomgå institusjonene innenfor rehabiliteringsfeltet, og at det ikke er aktuelt å gjennomgå Cato-senteret spesielt med sikte på godkjenning før en gjennomgang av institusjonssektoren som helhet er foretatt.

De institusjoner som er godkjent for 100 % dekning fra folketrygden, som denne institusjonen kan sammenlignes med, er Beitostølen helsesportsenter, Valnesfjord helsesportsenter, Hernes institutt og Attføringssenteret i Rauland.

I St.meld. nr. 21 (1998-99) "Ansvar og meistring" ga departementet uttrykk for at en ville:

- vurdere oppgavene til og rollefordelingen mellom enkelte spesielle helseinstitusjoner, landsdekkende tilbud og sentra

- gjennomføre evalueringer av virksomheten ved de spesielle helseinstitusjonene og i samarbeid med institusjonene utvikle et tilfredsstillende mål- og resultatstyringssystem, med basis i økonomireglementet i staten.

På denne bakgrunn nedsatte departementet en arbeidsgruppe som skulle gi en samlet beskrivelse av de spesielle helseinstitusjonene. I tillegg skulle det legges til rette for en beskrivelse av Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Cato-senteret.

Arbeidsgruppens rapport er nå på høring, med høringsfrist 01.06.2000. Departementet vil ikke ta stilling til spørsmålet om godkjenning av flere institusjoner for 100 % dekning av driftsutgiftene fra folketrygden før høringsuttalelsene er gjennomgått. En slik gjennomgang vil tidligst være sluttført til budsjettforslaget for 2001 skal legges fram.

Spørsmål om godkjenning av institusjoner for økonomisk dekning over folketrygden må, etter mitt syn, ses i en helhetlig sammenheng. Godkjenning må bl.a. vurderes i forhold til fylkeskommunenes og kommunenes oppgaver, og de oppgaver som de godkjente institusjoner alt dekker. Jeg kan nevne at en godkjenning av Cato-senteret som spesiell helseinstitusjon med 100 % dekning av godkjente driftsutgifter fra folketrygden, vil utgjøre om lag 40 - 45 mill. kroner på årsbasis. Til sammenligning kan nevnes at det øremerkede tilskuddet til fylkeskommunene til rehabilitering for 2000 er 98,3 mill. kroner.