Skriftleg spørsmål fra Terje Johansen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:461 (2000-2001)
Innlevert: 13.06.2001
Sendt: 13.06.2001
Svart på: 15.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Jeg viser til finanskomiteens behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2001 der det ble vedtatt å bevilge 17,5 millioner kroner til stillinger for nyutdannede politifolk. Dette gir 90 nye stillinger. Jeg viser videre til brev fra Politiets Fellesforbund (vedlagt) der det opplyses at til tross for denne tilleggsbevilgningen, vil 243 av de 425 nyutdannede politifolkene stå uten jobbtilbud.
Kan jeg be om justisministerens vurdering av disse tallene?


Vedlegg til spørsmål:

Politiets Fellesforbund

Vår saksbehandler
VBN

Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Venstre

Vår dato
12. juni 2001

Vår referanse
AJO

KOPI til
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Kystpartiet
Justisminister
Politidirektør

Samfunnet trenger de nyutdannede politifolkene

22 juni 2001 er 425 nye politifolk ferdig utdannet. Dette er det hittil siste "store" kullet fra Politihøgskolen. Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre sikret sammen med Fremskrittspartiet at det ble vedtatt å øke opptaket ved Politihøgskolen fra 250 til 430 studenter i 1998. Stortingsflertallet gjorde dette fordi det var behov for flere politifolk for å bekjempe kriminaliteten. Nå når de er ferdig utdannet har politiet ikke midler til å lønne dem, og i finanskomiteen er det hittil bare Fremskrittspartiet som har tatt konsekvensen av studentopptaket i 1998.
Under behandlingen av budsjettet for 2001 ba Justiskomiteen om en tilbakemelding fra Regjeringen om rekrutteringssituasjonen i politidistriktene. Av proposisjonen fremgår at det pr 1.3.01 er 200 ledige stillinger i etaten, hvorav 42 pga av mangel på kvalifiserte søkere. Ordinær avgang pga av oppnådd aldersgrense forventes å bli ca 50 fram til 1.9.01. Realiteten i dette er at 160 stillinger holdes ledige for å saldere budsjettene i politidistriktene. Det tallet må forventes å bli enda større i løpet av året, og uten nye bevilgninger er det ingen grunn til å tro at det blir tilsatt personell i de 160 stillingene i 2001.
Regjeringens tall viser at det innenfor dagens bevilgninger kun er mulig å tilsette i 92 stillinger. Finanskomiteens innstilling om en tilleggsbevilgning på 17,5 mill. vil gi mulighet for ytterligere 90. Av 425 nyutdannede politifolk går samfunnet glipp av 243.
Politiets Fellesforbund synliggjør i dag mengden av høyt kvalifiserte politihøgskolekandidater som politi- og lensmannsetaten står i fare for å gå glipp av. Det koster samfunnet ca kr 700.000 å utdanne en polititjenestemann eller -kvinne, i tillegg til det studentene finansierer selv. Utdannelsen til disse 243 politihøgskolekandidatene representerer en verdi på ca 170 millioner kroner. Dette er sløsing med dyrebare ressurser som samfunnet har stort behov for i bekjempelsen av en stadig økende og grovere kriminalitet.
Vi utfordrer Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre sammen med Fremskrittspartiet, til å ta konsekvensen av studentopptaket i 1998 og bevilge ytterligere 60 millioner til flere politistillinger. Samfunnet trenger de ressursene disse politifolkene representerer i kampen mot kriminaliteten nå!

Med hilsen

Arne Johannessen
Forbundsleder

Victor-Bjørn Nielsen
Forbundssekretær

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: I mars i år foretok Politidirektoratet en kartlegging av ledige stillinger i politiet. Pr 1.3.2001 var det ca 200 politistillinger som kan regnes som reelt ledige. Det er da tatt hensyn til at noen politidistrikter holder enkelte stillinger ubesatt. Videre forventes det en avgang på grunn av oppnådd pensjonsalder i ca 50 stillinger fra mars til september. Det er 425 politistudenter som uteksamineres i vår. Med 250 ledige stillinger i etaten, ville det vært 175 politistudenter som ikke fikk jobbtilbud. Jeg viser for øvrig også til St. prp. nr. 84 (200-2001) hvor regjeringen har redegjort for disse tallene. Etter min mening er tallene fra Politiets Fellesforbund ikke dekkende for situasjonen.

Finanskomiteen har foreslått å bevilge 17,5 mill. kr ekstra for å sikre flere nyutdannede politistudenter stillinger i politiet. Hvor mange politistudenter som ved dette kan sikres arbeid, er avhengig av fra hvilket tidspunkt ansettelse skjer.

Dersom alle ansettelser skjer fra 1.7.2001, vil ca 70 studenter kunne tilbys jobb, mens et gjennomsnittlig ansettelsestidspunkt fra 15.8. 2001 gjør det mulig å tilby jobb til ca 90 studenter. 17,5 mill. kr vil dekke lønn og drift fra midten av oktober og ut året for 175 stillinger.

Erfaringer fra tidligere år tilsier at ansettelsesprosesser tar noe tid. I 2000 ble det gitt en tilleggsbevilgning på 60 mill. kr for å sikre at alle politistudentene som ble uteksaminert det året, skulle få tilbud om jobb. 60 mill. kr var beregnet ut fra tiltredelse 1.7.2000. Det gjennomsnittlige tiltredelsestidspunktet ble i midten av august. Jeg viser i denne forbindelse til St.prp. nr. 66 (2000-2001) hvor jeg bl.a. redegjorde for at det ble innsparinger på politibudsjettet i 2000 på grunn av senere tilsettinger.

Finanskomiteen har også foreslått at det "opprettes et langvarig prosjekt" for å bekjempe organisert kriminalitet. Det forutsettes at ca 30 medarbeidere skal rekrutteres fra Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt. Dette vil også føre til at det blir ledige stillinger som årets avgangskull fra Politihøgskolen kan søke på.