Skriftleg spørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:68 (1997-98)
Innlevert: 05.02.1998
Sendt: 05.02.1998
Svart på: 13.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): "Stortingsflertallets begrunnelse for å legge hovedflyplassen til Gardermoen var å styrke næringsutviklingen i området. Det ble ikke sagt noe om at flyplasselskapet skulle ha monopol på næringsutvikling. Statlig reguleringsplan for flyplassen, skulle følges opp med ordinære kommune- og reg.planer av områdene rundt. LV fremmer nå innsigelse mot dette. Det gir helt forskjellige og langt dårligere betingelser for lokale bedrifter, enn det LVs eget datterselskap OSL får. På hvilket grunnlag gjør LV dette?"

Grunngiving

Den 04.06.93 vedtok Samferdselsdepartementet (SD) statlig reguleringsplan for ny hovedflyplass på Gardermoen. 13 km2 ble regulert til offentlig trafikkformål flyplass. Deler av disse arealene utvikles nå som næringsarealer. Etter SDs vedtak har begge de berørte kommuner, Nannestad og Ullensaker, revidert sine kommuneplaner. I disse revisjonene ble et området på vestsiden av flyplassen som berører begge kommuner, unntatt fra rettsvirkning. Forutsetningen var at det skulle utarbeides en felles kommunedelplan for dette området, uavhengig av kommunegrenser. Området består i dag av boliger, bedrifter, jordbruk og kulturminner (fornminner).
For Ullensakers del ble oppstart varslet 03.06.96. Nannestad varslet oppstart noe senere. I møte 15. august har Luftfartsverket (LV) ingen kommentarer til oppstart. Oslo lufthavn (OSL) kommenterer i samme møte at de ønsker å ta i bruk gammel terminal til næringsvirksomhet, og at dette må tas hensyn til i planen. I mars 1997 varsler bedriften Aurstad parkering (AP) en utvidelse av reguleringsplan for sine eiendommer i tråd med intensjonene i den kommunedelplan som er under utarbeidelse. Opprinnelig plan ble varslet i mai -96. I brev av 25. juni har OSL merknader til kommunedelplanen. De ønsker at deler av arealet utenfor statlig reguleringsplan for flyplassen skal øremerkes for fremtidige flyplassformål. LV varsler innsigelse uten begrunnelse til nevnte plan i brev av samme dato. 10. juli 1997 fremmer LV innsigelse til planen.
Planen omarbeides, der en tar hensyn til innsigelsene. AP erverver nytt areal som LV ikke har fremmet innsigelse mot, for å kunne utvikle sin bedrift. Kommunedelplanen, med APs plan innarbeidet, vedtas av Ullensaker herredsstyre 20.10.97. LV utvider sin innsigelse til å gjelde hele AP's nye område i brev av 25.11.97. Innsigelsesgrunnlaget er utvidede næringsarealer for OSL. Ullensaker kommune avviser innsigelsen, og saken blir oversendt fylkesmannen for mekling. Lignende innsigelser på delvis samme grunnlag er varslet for det areal Nannestad kommune regulerer.
I samme periode fremmer OSL egne planer på eget areal for utvidelse av egne virksomheter etter delvis samme forretningskonsept som AP har drevet de siste 20 årene, og som de ønsker å videreutvikle. OSL utvider også sitt areal ved å overta en del eiendommer fra Forsvaret rett nord for flyplassen i løpet av 1997. Blir innsigelsene stående, får ikke AP utvikle sin virksomhet, og må på sikt avvikle. Det samme blir tilfelle for annen næringsvirksomhet i området. Manglende gyldig plan for området betyr usikkerhet for jordbruk, bedrifter, arbeidstakere og innbyggere. Bygge- og deleforbudet som lå på Gardermoen fra 1971 til flyplassvedtaket, blir i praksis gjeninnført, i påvente av at OSL skal ha bruk for arealene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet kan knyttes til to sentrale elementer:

1. Behovet for sikring av ubebygde områder nær rullebanene utenfor flyplassens grenser, med sikte på mulig langsiktig ekspansjon for direkte banetilknyttede funksjoner.

2. Hovedflyplassens forhold til næringsutvikling og frie konkurranseforhold i området.

1. Sikring av banenære områder

Hovedflyplassen på Gardermoen representerer en investering for det norske samfunn som har og må ha en meget lang levetid. Det er vanskelig i dag å se for seg at vi i overskuelig framtid kan få lokalisert og bygget et tilsvarende flyplassanlegg i Oslo-området. Det er selvsagt rullebanesystemet som er det sentrale element på enhver flyplass. Med det langsiktige perspektiv en av ovennevnte grunner må legge på bruken av arealene rundt Gardermoen, bør arealene som grenser inn til rullebanesystemet sikres for flyplassformål på lang sikt. Det vil si at arealene reserveres til formål som ikke unødig hindrer framtidig etablering av aktiviteter som i hovedsak trenger rullebanetilknytting. På den måten bidrar en til å forlenge levetiden og nytten av de to rullebanene en i dag har bygget.

Luftfartsverket peker på at det fra utarbeidelsen av den statlige reguleringsplanen for flyplassutbyggingen har ligget som en forutsetning at langsiktige reservearealer kunne sikres gjennom de tilstøtende mer eller mindre ubebygde områder.

Ubebygde nærområder ville også være en garanti mot uheldig innebygging som kunne føre til begrensninger på flyplassvirksomhet og drift inne på selve lufthavnområdet.

Ullensakers gjeldende kommuneplan 1996-2006 disponerer områdene på utsiden av det regulerte flyplassområdet langs flyplassens vestgrense til "offentlig trafikkområde, flyplass", "LNF-områder" og noen små eksisterende boligområder, foruten et regulert næringsområde på Sør-Gardermoen.

Utenfor riksveg 174 i vest, samt sør og øst for flyplassområdet, viser kommuneplanen LNF-områder og landskapsvernområder.

Denne arealdisponeringen, sammen med at Nannestads gjeldende kommuneplan også i all hovedsak viser LNF-områder vest for flyplassen, har gitt Oslo Lufthavn AS og Luftfartsverket en rimelig sikkerhet for at flyplassen ikke skulle bli innebygget.

Sommeren/høsten 1997 har Ullensaker og Nannestad fremlagt og vedtatt kommunedelplaner for områdene vest for flyplassen, som vesentlig endrer den tidligere arealdisponering i kommuneplanene. Det aller meste av områdene langs flyplassens vestgrense er nå avsatt til utbyggingsområder for næringsvirksomhet.

Disse planendringene og det økende ønske for å utnytte ringvirkningene av flyplassutbyggingen, legger til rette for en rask nedbygging av arealer som tidligere var skjermet. Slik Luftfartsverket ser det, er det kommunenes handlemåte i kommuneplanrulleringen som bringer inn vesentlige endringer. Det er dette Luftfartsverket har reagert på.

Luftfartsverket og Oslo Lufthavn AS har gjennom hele utbyggingsfasen fremholdt at arealer med mulighet for direkte banetilknytning må sikres for et langsiktig behov. Dette er arealer for funksjoner som er knyttet til fly og flybevegelser og som er avhengig av kontakt ut på selve banesystemet, og som ikke kan lokaliseres andre steder. Behovet for å sikre reserve- og bufferarealer langs rullebanens utside er ikke endret, og vil være luftfartsmyndighetenes innspill til kommende rullering av kommuneplanen.

På denne bakgrunn har Luftfartsverket funnet å måtte gå til innsigelse mot den endring av både Ullensakers og Nannestads kommuneplaner som vil være en konsekvens av de nye kommunedelplanene vest for hovedflyplassen.

2. Næringsutvikling i Gardermo-området

Med referanse til spørsmålets innledning om en monopolstilling for flyplasselskapet når det gjelder næringsutvikling i Gardermo-området, understrekes at Luftfartsverket ikke har noen motforestillinger til annen næringsvirksomhet eller konkurrerende virksomheter så lenge de ikke lokaliseres på umiddelbart tilgrensende banenære arealer som er av vital interesse for lufthavnens mulige langsiktige ekspansjon for direkte flyrettet virksomhet (kfr. punkt 1).

Luftfartsverket/Oslo Lufthavn AS har ved flere anledninger gitt uttrykk for at utvikling av næringsvirksomhet som innebærer støttefunksjoner til lufthavnen ikke bare er akseptabelt, men direkte ønskelig og nødvendig. Hovedpoenget er bare at de lokaliseres til områder der de ikke medfører nedbygging av arealer som er vitale for flyplassens langsiktige utvikling av primærfunksjoner, det vil si arealer som kan nyttes til flydrift og flybevegelser.

Det må understrekes at Oslo Lufthavn AS/Luftfartsverket ikke har noen intensjoner om å etablere noen form for konkurrerende virksomhet på de arealer det er nedlagt innsigelse på, i forhold til de virksomheter som benytter arealene i dag. Luftfartsverket/Oslo Lufthavn AS har eksempelvis ikke til hensikt å etablere hotell- eller parkeringsvirksomhet i de aktuelle områdene.

Det vises også til at Ullensaker kommune har regulert andre store arealer til næringsvirksomheter i nærheten av flyplassen. Det er et stort potensial i utbyggingen i dette området uten at det kommer i konflikt med hensyn til innbygging av flyplassen.