Skriftleg spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:159 (2003-2004)
Innlevert: 24.11.2003
Sendt: 25.11.2003
Svart på: 01.12.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Veiparsellene E39 Øysand-Orkanger og E6 forbi Melhus sentrum er nå under bygging. I begge tilfelle uten midtdeler for å redusere ulykkesrisiko. På samme tid skjer det ettermontering av midtdeler på store deler av E6 mellom Trondheim og Værnes. Det antas at merkostnadene og trafikkulempene er betydelig ved å gjøre et slikt arbeide i ettertid.
Mener statsråden det er grunn til å vurdere spørsmål om midtdeler forbi Melhus på nytt ut fra de erfaringer med ulykker og kostnader som E6 Trondheim-Værnes har gitt?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: E6 forbi Melhus var opprinnelig planlagt som tofelts vei. For å bedre trafikksikkerheten godkjente Vegdirektoratet i brev datert 13. juli 2001 at den nordre delen skulle bygges som smal firefelts vei med 20 meter veibredde med rekkverk i midtdeleren. Det ble samtidig lagt til grunn at den søndre delen skulle bygges som opprinnelig planlagt med veibredde 10 meter uten midtrekkverk.

Statens vegvesen har ikke tatt stilling til i hvilken grad midtrekkverk på to- og trefelts vei skal brukes som normal løsning på nye veier. Også andre tiltak enn midtrekkverk er aktuelle for å redusere faren for møteulykker. Inntil videre vurderes midtrekkverk som mest aktuelt på veier med mye møteulykker. Dette kan være særlig aktuelt på veier der trafikken tilsier fire felt, men der utbygging ligger langt fram i tid.

Statens vegvesen bygger nå et mindre antall prøveprosjekter med midtrekkverk på to- og trefelts veier. E6 på Melhus er ikke blant disse. Tolv prosjekter er godkjent og seks er allerede bygd. Ut fra erfaringene vil Vegdirektoratet vurdere hvordan denne typen løsning skal innarbeides i en omfattende revisjon av normalen for vei- og gateutforming som forventes å være ferdig mot slutten av 2005.

Når representanten Morten Lund viser til etableringen av midtrekkverk på E6 øst for Trondheim, er det viktig å være klar over at situasjonen der er annerledes enn på Melhus som følge av betydelig høyere trafikktall. Det er derfor naturlig at behovet for tiltak mot møteulykker vurderes ulikt for disse to veistrekningene.

Det er ofte ønske om å øke standarden på veiprosjekter, men midlene til dette kan ofte brukes til andre prosjekter eller tiltak med høyere nytte. Det er avgjørende for tilliten til Statens vegvesen at prosjektene ikke uten videre endres etter at planer og budsjett er vedtatt, noe Stortinget har påpekt ved flere anledninger i forbindelse med flere store kostnadsoverskridelser i veisektoren. Det har derfor vært viktig for Vegdirektoratet å holde fast ved den utbyggingsstandard som ble godkjent sommeren 2001 og som lå til grunn for den eksterne kvalitetssikringen og Stortingets behandling av prosjektet.

Søknad fra regionvegkontoret om etablering av midtrekkverk og noen andre endringer av prosjektet har vært vurdert og avslått av Vegdirektoratet to ganger i år, siste gang i brev datert 17. november 2003. Avslaget er en avveining mellom behovet for midtrekkverk og ønsket om å holde fast ved den utbyggingsstandard som lå til grunn for at prosjektet ble tatt opp til bevilgning.

Selv om jeg har klare forventninger til økt bruk av midtrekkverk på de deler av veinettet der møteulykker er et stort problem, finner jeg ikke grunn til å overprøve Vegdirektoratets vurdering av den konkrete saken på E6 i Melhus.

Jeg viser for øvrig til Budsjett-innst. S. nr. 13 (2003-2004) som er avgitt i dag hvor det bl.a. går fram at det foreslås oppstart på E6 Løklia-Vindalsliene i 2004 med 7,0 mill. kr. Jeg har fått opplyst at det for 2003 vil bli et mindreforbruk på ny E6 gjennom Melhus med om lag 25 mill. kr. Midlene som er ført opp i budsjettforslaget for 2004 til E6 gjennom Melhus er tilstrekkelig til rasjonell anleggsdrift. Mindreforbuket i 2003 for dette prosjektet kan derfor overføres til E6 Løklia-Vindalsliene slik at til sammen om lag 32 mill. kr vil kunne stå til disposisjon for 2004.