Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:593 (2003-2004)
Innlevert: 05.04.2004
Sendt: 05.04.2004
Svart på: 14.04.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I brev til energi- og miljøkomiteen datert 4. februar 2004 vedrørende pris på fjernvarme, skriver statsråden at "Fjernleverandørene bruker til tider prisgarantien i § 5-5 til å begrunne at en i noen grad følger kraftprisen oppover, tross uendrete fjernvarmekostnader. Prisgarantien kan slik utnyttes til fordel for leverandøren". En del beboere på Nordstrand føler seg fanget i en "fjernvarmefelle" når fjernvarmeprisen nå er høyere enn strømprisen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre fjernvarmeforbrukernes interesser?

Grunngiving

I brev til energi- og miljøkomiteen datert 4. februar 2004 skriver statsråden: "Prisgarantien i energiloven § 5-5 har til formål å bidra til at fjernvarmekundene ikke får høyere kostnader enn de ville fått ved elektrisk oppvarming. Begrunnelsen for denne bestemmelsen er å beskytte forbrukernes interesser. Bestemmelsen kan sees som et motstykke til den tilknytningsplikt som følger av plan- og bygningsloven § 66a. Et pålegg om tilknytningsplikt til fjernvarme bør ikke føre til at kundene kommer dårligere ut økonomisk enn ved bruk av elektrisitet."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Prisgarantien i energiloven § 5-5 skal sikre at fjernvarmekunder som er pålagt tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven § 66a, ikke skal betale mer for oppvarming enn de ville gjort med elektrisk oppvarming. Dersom fjernvarmekunder som er pålagt tilknytningsplikt mener at prisen på fjernvarme ikke følger de gjeldende bestemmelser, kan dette påklages til Norges vassdrags- og energidirektorat.

For fjernvarmekunder som ikke er pålagt tilknytningsplikt gjelder ingen slike prisbestemmelser. Forholdet mellom fjernvarmeleverandør og fjernvarmekunde er da rent privatrettslig.