Skriftleg spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:491 (2004-2005)
Innlevert: 09.02.2005
Sendt: 10.02.2005
Svart på: 16.02.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil statsråden ta initiativ for å få sikret norsk borgers rettssikkerhet og menneskerettigheter i Spania?

Grunngiving

I Aftenposten og VG søndag 6. februar går det fram at en norsk borger på 21 år er fengslet i inntil to år i Spania, mistenkt for drap på en annen nordmann. Den spanske forsvareren skal ha latt være å bruke tolk i samtaler med klienten, i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Ifølge 21-åringen var hans første forklaring for spansk politi på engelsk og denne ble derfor ufullstendig. Fengslingsmøtet skal ha blitt avsluttet etter 15 minutter, og i dette møtet skal 21-åringen ha fått en tolk som snakket "svært dårlig engelsk". Selv mener 21-åringen han derfor overhodet ikke nådde frem med forklaringen om sin uskyld. Videre forklarer nordmannen at han, etter råd fra sin spanske forsvarer droppet å påkjære dommerens kjennelse om varetektfengsling. Forsvareren skal ha begrunnet dette med at det var nytteløst å få avgjørelsen omgjort, siden samme dommer ville behandle saken. Konsekvensen er at nordmannen sitter varetektsfengslet på et høyst utilfredsstillende grunnlag, som omtales av advokat Stabell som "i strid med menneskerettighetene".
SV mener at norske borgeres menneskerettigheter og rettssikkerhet må forsvares, også når de befinner seg i utlandet. Det bes om en redegjørelse for hvordan statsråden vil gripe dette an.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg finner grunn til først å understreke at Spania, i likhet med Norge, har ratifisert den europeiske menneskerettskonvensjon. Konvensjonen gir blant annet siktede i straffesaker visse minimumsrettigheter og stiller opp rettssikkerhetsgarantier for rettergang. Bestemmelsene er presisert og utdypet gjennom en rekke dommer avsagt av den europeiske menneskerettsdomstol.

Utenriksdepartementet har utarbeidet generelle retningslinjer for bistand til nordmenn i utlandet. Av disse følger at en representant fra den norske utenriksstasjon på stedet normalt skal foreta besøk hos fengslede norske borgere for å ivareta deres interesser, herunder sikre at de får kompetent juridisk bistand. Både etterforsking og iretteføring skjer imidlertid etter oppholdsstatens lover og bestemmelser, og folkeretten setter dessuten skranker for hva norske myndigheter kan foreta seg på fremmed territorium. Dette begrenser de muligheter utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet.

Dersom norske myndigheter får kunnskap om at rettighetene til en fengslet norsk statsborger i utlandet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, eller at vedkommende ikke får kompetent juridisk bistand, vil myndighetene måtte vurdere om det er tiltak som man fra norsk side kan iverksette for å forbedre situasjonen. I den sammenheng kan det være aktuelt med henvendelser via diplomatiske kanaler til vedkommende lands myndigheter. Det kan også i helt spesielle tilfellervære aktuelt med tilleggsbistand fra norsk advokat, men den bistand denne kan yte vil nødvendigvis være begrenset siden saken behandles i utlandet og etter oppholdsstatens lover og regler.

I den aktuelle sak det vises til i spørsmålet har fylkesmannen innvilget 30 timer fritt rettsråd fra norsk advokat, men avslått søknad om dekning av reiseutgifter til Spania. Vedtaket er imidlertid påklaget, og er fortsatt under behandling hos fylkesmannen. Jeg finner det av denne grunn ikke riktig å gå inn i behandlingen av saken, siden Justisdepartementet er klageinstans.