Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:729 (2005-2006)
Innlevert: 04.04.2006
Sendt: 05.04.2006
Svart på: 18.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2004 ble følgende vedtak fattet: "Stortinget ber Regjeringen videreføre tilskuddet til Human Rights Service som en fast ordning."
Hva vil arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for at dette vedtaket følges opp?

Grunngiving

Human Rights Service (HRS) er en partipolitisk uavhengig tenketank som arbeider med tema knyttet til det ny fleretniske og flerreligiøse Norge og Europa. HRS har menneskerettigheter og -plikter og demokrati i front, med et særlig fokus på barn, unge og kvinner. HRS' konkrete arbeid er særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet. HRS jobber etter en arbeidsregel om at de står fritt til å kritisere hva de måtte mene er klandreverdig, men kritikken skal alltid følges av forslag til tiltak. Human Rights Service har på grunn av sin viktige rolle innen kompetansebygging i en årrekke mottatt penger over statsbudsjettet, men ble ved behandlingen av Statsbudsjett 2006 fratatt all støtte.
I anmodningsvedtak nr. 176 (2004-2005) ber Stortinget Regjeringen om å videreføre tilskuddet til Human Rights Service som en fast ordning. Manglende oppfølging av anmodningsvedtak med budsjettvirkninger for kommende budsjett svekker Stortingets troverdighet, og derved også demokratiet. Det burde i utgangspunktet ikke være nødvendig for Stortinget å bruke tid og ressurser på å undersøke hvorvidt vedtak faktisk følges opp.
Eventuelle overføringer til Human Rights Service må sees i sammenheng med hvor mye andre organisasjoner som jobber med innvandring og integrering mottar over statsbudsjettet. I kap. 857 post 70 (2005) finner vi tilskudd til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner. Her ser vi blant annet at SOS Rasisme det året fikk 1 965 789 kr, Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter 325 000 kr, Norges Tyrkiske Ungdomsforening 225 000 kr, Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 117 556 kr, og Somalisk Ungdoms Kultur og aktivitetsorganisasjon 58 778 kr. I kap. 511 post 71 "Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet" gruppe c (2005) fikk 8 organisasjoner til sammen 10 mill. kr (Antirasistisk Senter, Innvandrernes Landsorganisasjon, Kristent Interkulturelt Arbeid, Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, og SOS Rasisme). Dette er bare toppen av isfjellet, da disse og lignende organisasjoner også får midler fra de 250 mill. kr Norsk Tipping hvert år deler ut til ungdomsorganisasjoner.
Vi er av den oppfatning at den røde regjeringen er veldig inkonsekvent når Human Rights Service nektes midler samtidig som organisasjoner som Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, Norges Tyrkiske Ungdomsforening, Somalisk Ungdoms Kultur- og Aktivitetsorganisasjon, og SOS Rasisme hvert eneste år får betydelige summer over statsbudsjettet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Amundsen viser til anmodningsvedtak nr. 176 (2004-2005) hvor Stortinget ber Regjeringen om å videreføre tilskuddet til Human Rights Service (HRS) som en fast ordning. Som oppfølging av vedtaket, uttalte Bondevik II-regjeringen i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Kommunal- og regionaldepartementet:

"Regjeringen mener at det ikke bør tildeles driftsmidler til Human Rights Service. Human Rights Service bør konkurrere om midler til kunnskapsutvikling på lik linje med andre."

Vi fant ikke grunnlag for å endre dette i vårt forslag til endringer i Bondevik II-regjeringens forslag til St.prp. nr. 1 (2005-2006). Jeg vil også vise til følgende merknad fra kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall i Innst. S. nr. 107 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2004-2005:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, registrerer imidlertid at stortingsflertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, ikke hadde merknader til oppfølgingen av vedtaket under behandlingen av St.prp. nr. 1 (2005-2006)."

I henhold til Bevilgningsreglementet § 3, vedtar Stortinget statsbudsjettet for det enkelte kalenderår, og tilsagn om tilskudd til organisasjoner gis derfor ikke for mer enn ett kalenderår om gangen. Et anmodningsvedtak om å gi tilskudd til en organisasjon vedtatt av et tidligere flertall på Stortinget på bakgrunn av en avtale mellom det daværende borgelige flertallet og Fremskrittspartiet, vil ikke være bindende for regjeringens prioriteringer til statsbudsjettene i neste fireårsperiode.

HRS representerer en av mange stemmer i innvandrings- og integreringsdebatten i Norge. Som jeg uttalte i stortingsdebatten ved behandling av statsbudsjettet for 2006, er den innfallsvinkelen de har til mange saker viktig å få fram, på samme måte som det også er mange andre organisasjoner som representerer andre viktige syn i en helhetlig debatt om flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken. Jeg vil derfor sikre HRS midler i 2006 uten at dette går ut over midlene til de landsdekkende innvandrerorganisasjonene.