Skriftleg spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:719 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Svart på: 05.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Veterinærstudentene ved NVH opplever en forskjellsbehandling fordi halvparten av studentene avlegger eksamen på våren og halvparten på høsten. Som følge av kvalitetsreformen som finansierer studieløpet basert på studiepoeng pr. semester får de studentene som avlegger eksamen om våren, ikke nok studiepoeng til at Lånekassen vil yte støtte for det tolvte semesteret, mens den andre halvdelen av elevkullet får full støtte.
Hva kan statsråden bidra med for å rette opp denne urimeligheten?

Grunngiving

Kunnskapsdepartementet har normert studieløpet til mellom fem og et halvt og seks år. I niende semester deles studentene inn i et vårkull og et høstkull. Studentene følger først et felles intensivt undervisningsprogram på høsten, for så å deles opp i to eksamensgrupper, hvor den ene må avlegge eksamen om våren og den andre om høsten.
Det er umulig å avvikle eksamen for samtlige studenter på høsten fordi det er ressurskrevende i forhold til sensorer. Avvikling av eksamen krever også stor plass, og det er umulig å avholde undervisning i klinikkene samtidig med at det avholdes eksamen. Tilgangen til pasienter som kan brukes i forbindelse med eksamen er også en begrensende faktor.
Studentene som avlegger eksamen om våren er fortsatt tilknyttet skolen og betaler sin studieavgift, men lånekassen hevder de ikke er berettiget til støtte, mens deres medstudenter mottar full støtte fra lånekassen. Sosialkontoret og deltidsarbeid blir da løsningen for disse studentene som avlegger eksamen om våren.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Veterinærutdanningen ved Norges veterinærhøgskole er normert til 11 semester. Mot slutten av utdanningen deles studentkullet i to, og noen studenter må vente ett semester med å fortsette utdanningen. Utdanningen gjennomføres dermed over 5,5 eller 6 år, avhengig av om studenten har et slikt ventesemester.

Utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning kan gis til studenter som er i utdanning. Ifølge studieplanen til veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole gjennomføres det ikke undervisning i ventesemesteret, og studentene avlegger ikke eksamen. Studentene er dermed ikke i utdanning i dette semesteret, og de har derfor heller ikke rett til utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Alle studentene får utdanningsstøtte i normert tid for utdanningen, som er 11 semestre.

Det er et grunnleggende prinsipp i studiefinansieringen at en student må være i utdanning for å ha rett til utdanningsstøtte. Dette er ikke endret gjennom Kvalitetsreformen. Et unntak fra prinsippet om at utdanningsstøtte gis til utdanning ville kunne få konsekvenser også for andre grupper som av ulike grunner ikke er i kontinuerlig utdanning.

Dersom studenten velger å ta ekstra fag i ventesemesteret, og slik at han eller hun likevel er i utdanning, kan han eller hun ha rett til støtte i Lånekassen.