Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:897 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 07.04.2008
Svart på: 15.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta et initiativ for å sette Statens vegvesen i stand til å levere den tjenesten publikum og kjøreskoler forventer av en moderne etat, ev. sørge for at andre - analogt med gjennomføring av periodisk kjøretøykontroll - kan utføre kvalitetssikringen og godkjenningen av kandidatene?

Grunngiving

Av Telemarksavisa 4. april fremgår det at de lokale trafikkskolene blir møtt med en til tre måneders ventetid for oppkjøring hos Statens vegvesen. Etatens eget servicekrav tilsier at ventetiden ikke skal overstige 15 virkedager. Det pekes på at problemet ikke spesielt gjelder forhold i Telemark. Forholdet synes å skyldes en mer generell mangel på kapasitet også i andre distrikter, som for eksempel Oslo, og som forplanter seg til omkringliggende distrikter. Problemstillingen eksemplifisert fra Telemark er derfor nasjonal.
Det antas at gjeninnføring av tidligere tiders begrensinger i valg av oppkjøringssted overfor kjøreskolene for å bøte på den manglende kapasiteten tilhører nettopp tidligere tider. Som monopolinstans i forhold til kvalitetssikring og godkjenning av kandidatenes ferdigheter i trafikken må det forventes at det stilles tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle egne servicemål, og til å hindre at kandidatene må vente urimelig på at en statlig etat skal levere iht. forutsetningene. Kandidater gis både usikkerhet og økonomiske ekstrautlegg som følge av ventetidene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis bemerke at ventetiden for å kjøre opp til førerkort ved enkelte trafikkstasjoner kan være lang og jeg er også kjent med at det kan være store variasjoner i ventetiden over året og mellom de ulike regioner og distrikt. Etter at forrige regjering la opp til omfattende reduksjoner i tilbudet har regjeringen stanset den prosessen og ønsker å finne den nødvendige balanse i tilbud og etterspørsel.

Statens vegvesen arbeider derfor kontinuerlig med å redusere ventetiden for kandidatene, bl.a. har Statens vegvesen påbegynt et arbeid for å justere bemanningen mellom vegvesenets regioner i forhold til etterspørselen på tjenester. Det er som kjent et felles bestillingssystem for hele landet og kandidatene kan selv velge prøvested. Tidspunktet for første tilgjengelige prøve må imidlertid også passe for både kandidat og trafikkskole, bl.a. fordi trafikkskolen holder kjøretøyet til prøven.

Et spesielt problem er å sikre god kapasitet og kvalifisert personale på enkelte steder i sentrale strøk. Her forsøker Statens vegvesen å øke bemanningen, men et stramt arbeidsmarked gjør dette vanskelig. Derved øker belastningen på det eksisterende personalet. Denne situasjonen forsterkes ved at antallet førerkortkandidater øker og dermed behovet for trafikklærere og sensorer som hentes fra det samme arbeidsmarkedet. Statens vegvesen arbeider derfor nå med å tilrettelegge for en utdanning av sensorer som gjør at rekrutteringen kan skje fra et bredere segment enn trafikklærerbransjen.

Kvalitetssikring av trafikkopplæringen foregår i stor grad gjennom Statens vegvesens tilsyn med trafikkskolene og ved gjennomføring av førerprøver i alle førerkortklasser. Denne kvalitetssikringen er viktig og den vil gi høy kvalitet på trafikkskolenes tjenester og mer trafikksikre kandidater og bilførere. Jeg forventer at den nye førerkort-opplæringen som ble innført i 2005, vil gi et viktig bidrag til å øke trafikksikkerheten.

Jeg vil avslutningsvis opplyse at Statens vegvesen i ulykkesanalysegruppene sine rapporter viser at tiltak rettet mot trafikantene er viktige og nødvendige. Rapporten fra 2006 viste at i så mye som 75 % av ulykkene var førerudyktighet medvirkende årsak. Departementet vurderer fortløpende hvordan disse resultatene kan følges opp og da innenfor en mer helhetlig ramme. Trafikkopplæringen og førerprøven er en viktig del av denne helheten og hvor Statens vegvesen har en meget sentral plass. Jeg vil derfor vurdere utviklingen på dette området og eventuelt iverksette tiltak som setter Statens vegvesen i stand til å levere de tjenester publikum og trafikkskoler forventer av en moderne etat.