Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1462 (2007-2008)
Innlevert: 29.08.2008
Sendt: 01.09.2008
Svart på: 09.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 1413 datert 21.8.2008. I siste konjunkturrapport fra Statistisk sentralbyrå som nettopp er presentert, slås det fast at norsk økonomi tåler betydelig større veisatsing; mer enn 200 mrd. mer i årene 2009 - 2016. Hovedbegrunnelsen er at selv mangedobling av samferdselsinvesteringene er liten i forhold til den samlede norske økonomien.
Hvordan vil statsråden bruke denne viktige rapporten i arbeidet for å øke budsjettrammene og ta i bruk nye finansielle virkemidler for å øke investering i vei og jernbane?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som jeg uttalte i svaret på spørsmål 1413 fra stortingsrepresentanten Sortevik, er jeg enig i at det foreligger store behov for nybygging og opprusting av det eksisterende vegnettet i Norge. Jeg ser det derfor som positivt at det er stort engasjement omkring de store uløste behovene i samferdselssektoren. I en slik sammenheng er det også positivt at Statistisk Sentralbyrå i sin siste konjunkturrapport har gjennomført beregninger som ut fra visse forutsetninger viser konsekvensene for norsk økonomi av økt innsats på samferdsel.

Som uttalt i svaret på spørsmål 1413, vil Regjeringen legge fram sin satsing på nybygg og opprustning av det eksisterende vegnettet i den varslede stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. I denne sammenheng er det bl.a. naturlig å utkvittere transportetatenes forslag om prosjektfinansiering mv., som er tatt opp i planforslaget til Nasjonal transportplan 2010-2013. Ev. videre bruk av OPS vil også bli vurdert i denne sammenheng.