Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:813 (2008-2009)
Innlevert: 02.03.2009
Sendt: 02.03.2009
Svart på: 11.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er nå over 3 måneders ventetid for oppkjøring på Billingstad trafikkstasjon, og i forrige uke var det 51 dagers ventetid i Drøbak, 46 dager på Risløkka og 36 dager i Skien. I svar på skriftlig spørsmål nr. 1121 (2007-2008) hevdet statsråden at det er "iverksatt en rekke avbøtende tiltak for på kort sikt å redusere ventetiden for gjennomføring av den praktiske førerprøven."
Når har statsråden faktisk tenkt til å gjøre noe med saken?

Grunngiving

Lang ventetid for oppkjøring skaper store problemer for både privatpersoner og næringslivet. Fremskrittspartiet fremmet i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2008-2009) forslag om at førerprøve kan gjennomføres i regi av trafikkskoler som godkjennes for dette, men forslaget ble med 65 mot 36 stemmer ikke vedtatt i Stortinget. Hensynet til rolleblanding og uhildet eksaminator kan ivaretas ved at uavhengig sensor hentes inn fra en annen trafikkskole enn der opplæringen har funnet sted. Det finnes allerede ekstern privat kontroll på en rekke områder i det norske samfunnet. Godkjente verksteder har for eksempel overtatt den periodiske kjøretøykontrollen fra Statens vegvesen, uten at dette har gått ut over kvalitet, sikkerhet eller borgernes tillit til kjøretøykontrollen. Innenfor næringslivet bruker man revisjonsselskaper med registrert eller statsautorisert revisor, og dette er en svært effektiv og god løsning. Fremskrittspartiets forslag om førerprøve i privat regi ville ha ført til kortere ventetid for folk som ønsker lappen, men Regjeringen har hittil vært mer opptatt av bakstreversk ideologi enn praktiske løsninger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som jeg har vist til i tidligere svar på tilsvarende spørsmål, senest 24. februar i år, er jeg kjent med at ventetiden for å avlegge praktisk førerprøve varierer mellom de ulike regioner og distrikter hos Statens vegvesen, og at den kan være lang ved enkelte trafikkstasjoner. Vegdirektoratet opplyser at i Region øst er situasjonen i uke 10 at fire trafikkstasjoner har fra to til syv virkedager ventetid frem til første dag med to ledige praktiske prøver i klasse B. Tre trafikkstasjoner har fra 13 til 17 dager. Tre stasjoner har fra 23 til 34 dager, og fem stasjoner har fra 46 til 53 dager ventetid. Enkeltprøver er i mange tilfeller tilgjengelig på kortere tid. Statens vegvesen antar at bestillingstiden ofte ikke tilsvarer reell ventetid, da enkelte ikke har fullført føreropplæringen på tidspunktet for bestilling av time.

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å redusere ventetiden for kandidatene, og viderefører i 2009 de tiltak som ble iverksatt i 2008. Herunder bedre justering mellom vegvesenets regioner i forhold til etterspørselen på tjenester, tilsetting av nye sensorer, innleie av vikarer, bruk av overtid på kveldstid og lørdager og omdisponering av personell fra andre oppgaver. Ved utgangen av 2008 var gjennomsnittlig ventetid for praktisk prøve i klasse B i fire av regionene redusert til om lag 25 virkedager.

Statens vegvesen har et felles bestillingssystem der kandidatene selv kan velge prøvested. Dette gir publikum adgang til å søke det prøvestedet som har kortest ventetid. Samtidig gir dette utfordringer for vegvesenet for å tilpasse kapasiteten for prøveavvikling på den enkelte trafikkstasjon. Tidspunktet for første tilgjengelige prøve må i tillegg passe både for kandidaten og trafikkskolen, blant annet fordi trafikkskolen holder kjøretøyet til prøven.

Jeg er kjent med at det er spesielt vanskelig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalifisert personale på enkelte sentrale trafikkstasjoner på Østlandet. Statens vegvesen gjør en stor innsats for å rekruttere nye sensorer. Likevel har særlig de større trafikkstasjonene hatt vansker med å få fylt ledige sensorstillinger. Det stramme arbeidsmarkedet i 2008 kan ha medvirket til dette. For eksempel hadde Stor-Oslo distrikt gjennom hele fjoråret om lag ti ledige stillinger og relativt få søkere. For å øke kapasiteten noe på kort sikt vil Stor-Oslo distrikt justere førerprøveoppsettet slik at antallet prøver per sensor per dag økes.

I brev av 27. mai i fjor til stortingsrepresentant Bård Hoksrud viste jeg til at det ikke er aktuelt med overføring av eksaminasjonsmyndighet til trafikkskoler, da dette vil kunne skape en uheldig rolleblanding. Det vil også være i strid med tredje førerkortdirektiv, 2006/126/EF, å tillate dette. Det fremgår av direktivet at førerprøveeksaminator ikke samtidig kan være yrkesaktiv som kjørelærer ved en trafikkskole. Direktivet trår i kraft 1. april 2009, og den aktuelle bestemmelsen vil gjelde fra 19. januar 2013.

I resultatavtalene for 2009 mellom Vegdirektøren og regionvegsjefene er ventetider et av flere oppfølgingspunkt. Det vil bli lagt opp til registrering av avvik to ganger i måneden distriktsvis, ikke bare for regionen samlet. De nye rutinene vil gi bedre grunnlag for oppfølging, både i regionene og fra Vegdirektoratets side. I regionene vil resultatene gi et bedre utgangspunkt for å disponere personell effektivt både i og mellom distriktene.