Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1232 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Svart på: 02.06.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte engasjerer statsråden seg i fremdriften for Snelda-prosjektet?

Grunngiving

Undertegnede viser til at et flertall av medlemmene i Stortingets Familie- og kulturkomite, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, ved gjentatte budsjettbehandlinger har uttrykt seg positivt om Snelda-prosjektet.
I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2008-2009) henvises det bl.a. til følgende flertallsmerknad fra Budsjett-innst. S. nr. 2 (2006-2007):

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, merker seg at kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune i sin innstilling i forbindelse med ny kulturstrategi for Oslo, gir støtte til prosjektet "Snelda". Prosjektet er et initiativ fra blant annet Cosmopolite, Nordic Black Theatre og Stiftelsen Horisont, og dreier seg om å utvikle et område ytterst på Bjørvika-utstikkeren i Oslo som kulturøy/kulturell base. Flertallet merker seg også at Norsk kulturråd støtter prosjektet. Flertallet er positive til initiativet."

Snelda-partnerskapet består av seks partnere, som alle har til felles at de presenterer og/eller produserer kunst med en sterk ung multikulturell forankring: Dancing Youth, FloorKnight, Didá, Global Oslo Music, Ungdomsfabrikken, Minoritet!, Horisont, Cosmopolite og Nordic Black Theatre.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Planen om etablering av kulturhus på øya Snelda i Bjørvika i Oslo er i en tidlig fase. Fra Norsk kulturråd ble det i 2006 gitt kr 500.000 i tilskudd til utvikling av Snelda-konseptet. Framdriften i utviklingen av planer som er på et så tidlig stadium må forventes ivaretatt av prosjekteier, i dette tilfellet Andelslaget Snelda. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har ikke grunnlag for å engasjere seg i framdriften av prosjektet på dette tidspunkt.

I møte 24. juni 2008 mellom Andelslaget Snelda og KKD ble det konkludert at Snelda skulle ta kontakt med Oslo kommune, og at kommunen deretter eventuelt kunne initiere samtaler med KKD om saken. Jeg er kjent med at Oslo kommunen har valgt å utsette dialogen med Snelda til arkitektkonkurransene om videre utbygging i Bjørvika er ferdig.

Departementet må avvente en eventuell forankring av planene i Oslo kommune.