Skriftleg spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Svart på: 16.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Som vi alle vet så er det DRG-vektingen gjennom sitt kodesystem som er den utløsende faktoren for behandling og oppfølging for den enkelte pasient. Det er også DRG-vektingen som er den utløsende faktoren for det enkeltes foretak sin behandlingsmulighet gjennom den økonomiske vektingen DRG-systemet utløser.
Hva tilsier DRG-poengene som utløses ved påvist nakkeskade på en pasient, herunder, både behandling for pasienten og foretakets rom for valg av behandling innenfor den økonomiske utløsende DRG-vekting?

Grunngiving

Viser til Stortingets vedtak av den 16. juni 2009, hvor Stortinget vedtok at all behandling av nakkeskadede i Norge skal foregå med bruk av WHO-retningslinjer. Retningslinjer som er meget klare og hvor også menneskerettigheter og pasientrettigheter i artikkel 12 er definert. Men det økonomiske aspektet for hvert enkelt foretak er viktig om vi skal klare å overholde WHOs retningslinjer. DRG-vekting og utløsende poeng blir da i så måte særdeles viktig både for pasienten og det enkelte foretak. Jeg ønsker derfor å få tilsendt en slik oversikt, for å forsikre meg om at pasientens rettigheter til behandling blir fulgt opp og at nødvendig behandling som FMRI, EMG osv. blir brukt og at de ulike helseforetak får tilstrekkelig betalt gjennom DRG-systemet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er opptatt av at ISF-systemet er så riktig og rettferdig som mulig. Derfor oppdaterer vi systemet årlig basert på hva de ulike behandlingene faktisk koster.

Spørsmålet om DRG-vekter har vært forelagt Helsedirektoratet som opplyser at pasienter som legges inn på grunn av akutt nakkesleng gir en gjennomsnittlig DRG-vekt på 0,62 eller 0,62 DRG-poeng i 2009. Innleggelser for symptombehandling gir en gjennomsnittlig DRG-vekt på 0,69 eller 0,69 DRG-poeng i 2009. Direktoratet opplyser videre at nakkesleng kodes noe ulikt. Særlig gjelder dette koding av symptomer på nakkeskade. Disse vil naturlig nok kunne variere fra pasient til pasient. DRG-refusjonen skal i gjennomsnitt dekke 40 pst. av kostnadene. Resterende 60 pst. skal dekkes av de regionale helseforetakenes basisbevilgning.

ISF-systemet er ikke et prioriteringssystem. Prioriteringene skal foretas ut fra de regler og retningslinjer som lover og forskrifter (bl.a. prioriteringsforskriften) angir.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på ditt spørsmål nr. 1613 av 1. oktober 2009 om retningslinjer for koding av nakkeskader.