Skriftleg spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:437 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Svart på: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til den pågående prosessen knyttet til Oslo Universitetssykehus. I denne forbindelse vil kjente, og internasjonalt anerkjente merkevarenavn som Radiumhospitalet være svært viktig å ivareta. Undertegnede er blitt gjort kjent med at dette ikke ser ut til å være ivaretatt på en god måte, noe Stortinget tidligere har lagt stor vekt på.
Hva vil statsråden gjøre knyttet til å sikre Radiumhospitalet som merkevarenavn både nasjonalt og internasjonalt?

Grunngiving

Undertegnede viser til den pågående prosessen knyttet til Oslo Universitetssykehus. I denne forbindelse vil kjente, og internasjonalt anerkjente merkevarenavn som Radiumhospitalet være svært viktig å ivareta. Undertegnede er blitt gjort kjent med at dette ikke ser ut til å være ivaretatt på en god måte, noe Stortinget tidligere har lagt stor vekt på.
Radiumhospitalet er et av få medisinske kompetansemiljø i Norge som har høstet stor internasjonal anerkjennelse. I tillegg er Radiumhospitalet et kjent og trygt merkevarenavn for landets innbyggere.
Hvis man hadde sett for seg at nye Holmenkollen skibakke, skulle skifte navn til Oslo skibakke, så hadde merkevaren blitt redusert. Parallellen er lett å trekke til Radiumhospitalets situasjon.
Undertegnede ber derfor statsråden redegjøre for situasjonen knyttet til merkevarenavnet Radiumhospitalet, i lys av de pågående prosesser og tidligere signaler fra stortinget.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det har som kjent pågått en større omstillingsprosess etter at Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble slått sammen i 2007. Gjennom St.prp. nr. 44 (2006-2007) fikk den sammenslåtte regionen i oppdrag å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt – til beste for pasientene. Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomite, også representantene fra Fremskrittspartiet, ga sin tilslutning til Regjeringens beslutning om sammenslåing. Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet på sitt møte 27. november 2008 beslutningen om at det skulle opprettes syv sykehusområder. Ett av disse, Oslo universitetssykehus HF, ble etablert og skulle omfatte tidligere Ullevål universitetssykehus HF, Aker universitetssykehus HF og Rikshospitalet HF (som besto av Rikshospitalet og Radiumhospitalet).

Oslo universitetssykehus HF fikk sitt navn i forbindelse med at styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok virksomhetsoverdragelsen i 2008. Senere har ledelsen ved sykehuset vedtatt navn på de ni tverrgående klinikkene og det nye Oslo sykehusservice.

Oslo universitetssykehus HF har høsten 2009 arbeidet med ny logo og valg av profil i en bredt sammensatt gruppe inkludert representanter for de tidligere Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Aker universitetssykehus og Radiumhospitalet. Konklusjonene fra dette arbeidet ble presentert for styret i Oslo universitetssykehus den 17. desember 2009. Styret sluttet seg til konklusjonene i arbeidet, og uttrykte tilfredshet med opplegget. Oslo universitetssykehus ønsker gjennom dette å ha en hensiktsmessig tilnærming som ivaretar målet om å bygge en tydelig og klar profil rundt helseforetaket, samtidig som identitet, særegenhet og historie ivaretas gjennom å tilkjennegi klart de tidligere sykehusenes egenverd og merkevare – som for eksempel Radiumhospitalet.

Helse Sør-Øst RHF har tidligere gjort det klart for Helse- og omsorgsdepartementet (brev av 19.06.08) at merkenavnet Radiumhospitalet vil bli videreført basert på helse- og omsorgskomiteens innstilling, og at de ville følge med på at navnet Radiumhospitalet får den forutsatte identitets- og profilmessige eksponering.