Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1065 (2009-2010)
Innlevert: 21.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Svart på: 28.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden tilfreds med at regjeringens privatskolepolitikk synes å kunne medføre at M/S Sjøkurs vil måtte legges ned, eller vil statsråden vurdere å endre lovverket og/eller øke bevilgningene allerede i Revidert nasjonalbudsjett slik at dette viktige utdanningstilbudet vil kunne drives videre?

Grunngiving

I Fædrelandsvennen 21. april d.å. fremgår det at dårlig økonomi kan sette utdanningstilbudet ved M/S Sjøkurs i fare, med mindre departementet gjennom en lovendring åpner opp for at skolen kan utvide elevtallet eller øker bevilgningene over statsbudsjettet til privatskoler av denne typen – som oftere har et høyere kostnadsnivå ift. regulær skoledrift på land.
Det fremgår av nevnte artikkel at den politiske ledelsen i departementet er "enig i at dagens privatskolelov rammer skoleskipene urimelig", men det signaliseres ingen konkrete tiltak for å bidra til å forbedre situasjonen for skoleskipene.
En samlet opposisjon sluttet seg til følgende merknad i budsjettinnstillingen for inneværende år (Innst. 12 S (2009-2010)):

”Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at M/S Gann og M/S Sjøkurs gjennom sin utdanning bidrar med kompetanse for å utvikle sektorens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Institusjonen har utdannet sjøfolk i over 50 år, og skoleskipene er et utmerket redskap for opplæringen i sjøfartsfagene. Skolene hadde i inneværende år mange flere søkere enn elevplasser, og det er en god blanding av jenter og gutter blant elevene. Disse medlemmer viser til at skolene kan vise til svært lavt frafall i sin utdanning, og så godt som alle elever får tilbud om læreplass etter endt utdanning. Disse medlemmer viser til at den økonomiske situasjonen nå er kritisk. Til tross for mange fagre løfter og lovord gjennom de senere årene har ikke dette blitt fulgt opp med bevilgninger. Disse medlemmer viser til at fremtiden til de to skipene er truet dersom ikke bevilgningene øker til dette svært viktige tilbudet.”

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I budsjettet for 2010 ble det vedtatt en ny tilskuddsordning for kap. 228 post 76 Andre private skoler. Denne posten omfatter tilskudd til Sørlandets Maritime Sjøaspirantskole (M/S Sjøkurs) og Rogaland Sjøaspirantskole (M/S Gann). Den nye tilskuddsordningen sikrer tilskudd per elev etter sats for utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Dette er samme sats som tilsvarende skoler på land får tilskudd etter. Siden M/S Sjøkurs og M/S Gann gir undervisning på båt, har disse skolene ekstraordinære utgifter til skoledrift. Derfor får skolene et fast tilskudd som blir prisjustert hvert år i tillegg til tilskuddet per elev.

Den nye ordningen ble innført for å sikre forutsigbare rammer for skolene, og gir disse et langt større tilskudd enn andre private skoler som driver etter samme utdanningsprogram. I denne sammenheng viser jeg til at M/S Sjøkurs får 6 mill. kroner i fast tilskudd i 2010 i tillegg til tilskuddet per elev. Tilsvarende tilskudd til M/S Gann er på 10,2 mill. kroner i 2010. Jeg ser at M/S Gann og M/S Sjøkurs gir et verdifullt skoletilbud til mange ungdommer, og jeg mener det er riktig å gi disse skolene dette ekstraordinære tilskuddet fordi det ikke vil være mulig å drive denne typen skoler etter ordinære satser.

Til tross for det ekstraordinære tilskuddet melder skolene om vanskelig økonomi. Etter det departementet kjenner til er hovedårsaken til dette at skolene kjøpte nye, større båter i 2007 (M/S Gann) og 2008 (M/S Sjøkurs), noe som medførte økte utgifter til bl.a. mannskap og drivstoff.

Større båter ga også større kapasitet, og skolene søkte om godkjenning av flere elevplasser. M/S Sjøkurs har godkjenning for 60 elever og søkte om elevtallsutvidelse til 75 elever. Søknaden ble avslått på bakgrunn av at skolen ikke driver sin virksomhet på grunnlag av noen av privatskolelovens fastsatte godkjenningsgrunnlag. Det følger av privatskoleloven § 2-1 femte ledd at departementet bare kan godkjenne ”nødvendige driftsendringer” ved skoler som ikke oppfyller kravet til særskilt grunnlag. I Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) er det i den spesielle merknaden til bestemmelsen slått fast at loven i slike tilfeller ”[..] ikkje opnar for godkjenning av driftsendringar i form av auka elevtall, nye trinn og nye utdanningsprogram for dei aktuelle skolane.” Det kan nevnes at M/S Gann har fått godkjent elevtallsutvidelser fordi denne skolen driver på religiøst grunnlag.

Jeg har forståelse for at M/S Sjøkurs ønsker økt elevtall for bedre å kunne utnytte sin kapasitet. Jeg ser det imidlertid ikke som aktuelt å foreslå en lov- eller praksisendring på dette feltet. I den forbindelse vil jeg minne om at begrunnelsen for denne bestemmelsen er å avgrense vekst i elevplasser ved private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.