Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1490 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Svart på: 29.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til Mongstad saken. Regjeringen hevder vesentlig ny informasjon kom fra Gassnova den 22. mars, slik at regjeringen basert på den måtte endre prosjektet.
Vil Stortinget få tilgang til den rapporten fra Gassnova, og hvis nei - kan statsråden beskrive omfanget av rapporten?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I mars 2010 kom Gassnova og Statoil med omforent forslag til å forlenge planleggingsfasen for fullskala CO2-fangst på Mongstad frem til 2014, jf. Prop. 125 S (2009-2010). Med bakgrunn i det omfattende arbeidet som er utført og de anbefalinger som kom frem i mars, kom regjeringen i april i år fram til at det er behov for å bruke mer tid enn opprinnelig planlagt før det kan legges fram et beslutningsgrunnlag for Stortinget.

I brev av 12. mai d.å., vedlagt notat av 7. mai, ber Gassnova Olje- og energidepartementet om mandat til å kunne videreføre prosjektarbeidet med fullskala CO2-fangst på Mongstad i tråd med anbefalt fremdriftsplan for fremleggelse av investeringsgrunnlag for departementet i første kvartal 2014. I dette brevet gjengir Gassnova hovedtrekk fra de vurderingene som ble presentert i mars 2010. Fremdriftsplanen som fremkommer i Gassnovas brev er en overordnet versjon av en langt mer detaljert fremdriftsplan hos Gassnova og Statoil, utarbeidet i tråd med normal industripraksis i det pågående prosjektsamarbeidet.

I brev til Gassnova av 26. mai d.å., legger Olje- og energidepartement foreløpig til grunn at Gassnovas arbeid med planlegging og forberedelser av fullskala CO2-fangst på Mongstad skjer innenfor rammene som følger av Prop. 125 S (2009-2010). Etter Stortingets behandling av saken, jf. Innst. S. 350 (2009-2010), vil departementet på ordinær måte sende Gassnova tillegg til tildelingsbrev med føringer for foretakets videre arbeid.

Brevene fra Gassnova og Olje- og energidepartementet følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/vedlegg-dok15-200910-1490