Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1682 (2009-2010)
Innlevert: 06.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Svart på: 10.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): En fremtredende dommer og tidligere statssekretær mener at dommere bør engasjere seg politisk og mener at både den enkelte og samfunnet vil ha stort utbytte av dette.
Er statsråden enig i at dommere bør engasjere seg politisk?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er enig med direktør i domstoladministrasjonen, Tor Langback, i at den forståelsen for hvordan samfunnet fungerer som er knyttet til politisk engasjement og politisk praksis, kan være en god ballast i mange rettslige sammenhenger. Det er viktig at dommere forstår det samfunnet de lever i. Det er også både viktig og riktig at spørsmålet om dommere bør engasjere seg politisk diskuteres.

Spørsmålet om dommere bør engasjere seg politisk er imidlertid knyttet til dommeretikk. Vi har i dag ingen skriftlige profesjonsetiske regler for dommere i Norge ut over de generelle bestemmelsene i domstolloven § 55, hvor det heter at:

”En dommer er uavhengig i sin dømmende virksomhet. En dommer skal utføre sin dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt”.

I 2004 foreslo Tilsynsutvalget for dommere å igangsette et arbeid med å utvikle nasjonale profesjonsetiske regler for dommere. En arbeidsgruppe leverte sin første innstilling i juni 2007 og det har deretter vært mye debatt rundt utkastet. Domstoladministrasjonen har opprettet en ny arbeidsgruppe som skal følge opparbeidet med å utvikle slike nasjonale profesjonsetiske regler for dommere. Dette arbeidet er ikke avsluttet enda. Jeg finner det derfor riktig å avvente arbeidsgruppens og Domstoladministrasjonens konklusjoner.