Skriftleg spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:49 (2010-2011)
Innlevert: 06.10.2010
Sendt: 07.10.2010
Svart på: 13.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Viser til mitt spørsmål av den 03.03.2010. I Fædrelandsvennen den 1. mars i år skrives det om personer med krav på krigspensjon som dør i søknadskø - 65 år etter krigen! I den samme artikkelen uttaler undertegnede at det er uverdig å la folk vente i slike saker. Det ble den gang sagt at Nav ville prioritere saken, og at hovedtyngden av sakene ville bli behandlet innen seks måneder.
Er sakene nå behandlet, og hvor mange ligger fortsatt til behandling?

Grunngiving

Det er uverdig at personer som kan ha krav på krigspensjon fremdeles, 65 år etter krigens slutt, ennå ikke har fått en avklaring i sin sak. Direktør Hilde Olsen i NAV uttaler i Fædrelandsvennen den 1. mars at de har 11 krigsinvalidesaker i restanse i tillegg til to som er kommet inn i år samt 50-60 klager på avslag som ennå ikke er behandlet. Hun påpeker at det tar tid å skaffe nødvendig dokumentasjon i de forskjellige sakene og at disse har vært behandlet på lik linje med andre pensjonssaker. Det er ne kjent sak at NAV har problemer med å gjennomføre de fleste av sine oppgaver innenfor rimelige tidsfrister, men det burde være et rimelig krav at saker om krigspensjoner nå må sluttføres før alle søkere er avgått ved døden.
Med tanke på at det i mars 2010 ble uttrykt at sakene vill bli prioritert og at man så for seg at de ville bli behandlet innen seks måneder, finner jeg nå grunn til å spørre om hvordan man ligger an i dette arbeidet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det foreliggende spørsmål er en oppfølging av et spørsmål stortingsrepresentanten stilte meg 3. mars d.å. I mitt svar 10. mars redegjorde jeg for de kapasitetsproblemer i saksbehandlingen Arbeids- og velferdsetaten hadde opplevd som følge av gjenopptak av et stort antall avsluttede saker. I hovedsak var problemene knyttet til saksbehandlingen av klagesaker. Jeg informerte om at Arbeids- og velferdsdirektoratet ville prioritere arbeidet med klagesakene, og at hovedtyngden av sakene ville bli behandlet i løpet av seks måneder.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at arbeidet med klagesakene blir utført i henhold til planlagt fremdrift. Ved utgangen av september 2010 var

52 klagesaker ferdigbehandlet ved NAV Pensjon, som er underinstans i saker om krigspensjon. Disse sakene er oversendt klagerne for uttalelse, og flertallet av sakene er også oversendt klageinstansen for endelig vedtak. De resterende 8 til 10 saker er under behandling av NAV Pensjon, og disse vil bli ferdigstilt ved denne enheten i løpet av 2-3 uker.