Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Publiserte notater

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

Alle spørsmål som mottas er konfidensielle, og det samme gjelder svarnotatene fra seksjonen. Hvis en oppdragsgiver offentliggjør et notat, samtykker til offentliggjøring eller refererer innhold og kilde offentlig, anses oppdragsgiver å ha gitt avkall på konfidensialiteten. Noen av de notatene som er offentlige, presenteres nedenfor.

Merk: Notatene er skrevet ut fra oppdragsgivers behov og ofte med korte frister. Notatene viser kun status på svartidspunktet, og informasjonen kan derfor være utdatert.

Les mer om utredningsseksjonen

Se også «Perspektiv» – notatserie fra utredningsseksjonen

Tematisk sortering

Notatene er sortert etter komiteinndelingen og kategorien «Storting»:

Storting

Krav om utredning ved stortingsvedtak (2022032) (pdf)

Om flerårige bindende utgiftstak for statsbudsjettet (2021026) (pdf)

Hvordan er velgerne representert på Stortinget basert på kjønn, alder og etnisitet (2020301) (pdf)

Nivå på godtgjørelse («lønn») til ordinære medlemmer av nasjonalforsamlingene i Norden (2020290) (pdf)

Fullmaktslover og debatt i Danmark og Finland (2020108) (pdf)

Sammenligning av godtgjørelser i nordiske parlamenter (2018008) (pdf)

Arbeid og sosial

Notat om status rundt enkelte arbeidslivsspørsmål i Tyskland (2022112) (pdf)

Fransk lov om arbeidsvilkår i luftfarten (2020396) (pdf)

Reaksjoner på misbruk av permitteringsregler (2020122) (pdf)

Opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (2018141) (pdf)

Utvikling i sysselsetting fra 1974–2014 (2015223) (pdf)

Energi- og miljø

Kjernekraft og sentrale motforestillinger (2023071) (pdf)

Andel av CO2-utslipp som kan kuttes ved ulike karbonfangst-teknologier (2023010) (pdf)

Notat om 70 prosent tilgjengelig handelskapasitet i mellomlandsforbindelsene (2022113) (pdf)

Spørsmål om kjernekraft (2022060) (pdf)

Om samfunnsøkonomisk lønnsom disponering av vannkraftmagasinene (2022053) (pdf)

Norges behov for utenlandskabler og utbygging av kraftnettet (2021251) (pdf)

Tiltak mot høye strømpriser i EU (2021250) (pdf)

Andre lands tiltak for å redusere oljeproduksjonen (2021163) (pdf)

Varighet og forlengelse av utvinningslisenser (2020046) (pdf)

Adgangen til å trekke tilbake utvinningslisenser og erstatningsansvar (2020031) (pdf)

Subsidiering av fossil energi (2015354) (pdf)

Familie og kultur

Regulering av abort i ulike lands grunnlover (2023031) (pdf)

Grunnlovsmessige og menneskerettslige implikasjoner ved lovregulering av utenlandsfinansiering av trossamfunn (2022236) (pdf)

Strukturell rasisme - kunnskapsgrunnlag og oppfølging (2020361) (pdf)

Tiltak i ulike europeiske land for å snu reduserte fødselstall (2020267) (pdf)

Konkurranse om kommersiell allmennkringkasting (2017051) (pdf)

Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn (2016369) (pdf)

Finans

Prosent som vil tjene mer enn kr. 750 000 i 2025 (2023138) (pdf)

Historisk oversikt over skatte- og avgiftsøkninger (2022335) (pdf)

Oversikt over midlertidige skatter og avgifter (2022314) (pdf)

Automatiske budsjettkutt (ACPD) i enkelte andre land (2022303) (pdf)

Helse og omsorg

Notat om etableringskontroll med private helsetjenester (2022120) (pdf)

Notat om etablering av private sykehus og helseinstitusjoner (2022256) (pdf)

Reisetid til sykehus med akuttfunksjon (2017162) (pdf)

Kostnader ved heving av egenandelstak 1 fra 16 år til 21 år (2015293) (pdf)

Justis

Notat om samtykke til rustesting i skolen (2022051) (pdf)

Næring

Opprinnelsesmerking for matvarer (2020328) (pdf)

Sammensetning av styrer i selskaper med statlig eierandel (2019432) (pdf)

EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU (2019297) (pdf)

Regler som begrenser utenlandske investeringer i EU og Storbritannia (2019288) (pdf)

Notat om salg av selskaper og skog - omdisponering av matjord (2017190) (pdf)

Transport og kommunikasjon

EUs jernbanepakke 4 (2018151) (pdf)

Samferdelsministre og bompengeinntekter (2016181) (pdf)

Utenriks og forsvar

Internasjonale prosjekter av felleseuropeisk interesse IPCEI (2022317) (pdf)

Notat om ODA-godkjent bistand i ulike land (2022276) (pdf)

Notat om EUs havneforbud (2022133) (pdf)

Hvordan ta rettsakter ut av EØS avtalen (2021064) (pdf)

Utdanning og forskning

Notat om nivådeling i ungdomsskolen (2022223) (pdf)

Karriereveiledning - et kunnskapsgrunnlag (2021284) (pdf)

Kommuner med firedagers skoleuke (2019454) (pdf)

Sist oppdatert: 23.05.2023 12:53
: