Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:406 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 01.12.2010
Svart på: 08.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan vurderer statsråden forslaget fra Helsedirektoratet om å avvikle taksten for HPV-test som sekundærscreening ved livmorhalskreft?

Grunngiving

I 2005 ble det etablert et prøveprosjekt med HPV-test som sekundærscreening for livmorhalskreft. Dette innebar at kvinner med uklare funn etter celleprøve skulle testes for HPV-virus, som er en risikofaktor for livmorhalskreft. Parallelt med prosjektet, ble det innført en refusjonstakst på 300 kroner pr. HPV-test. Prosjektet skulle inngå som en del av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Kreftregisteret, og skulle evalueres etter prøveperioden på tre år. Evalueringen er imidlertid forsinket på grunn av usikkerhet om kravet til samtykke er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet.
Helsedirektoratet har anbefalt å avvikle taksten for HPV-test før evalueringen foreligger, med henvisning til at det er registrert et høyt antall falske negative prøver. Det er reist faglige innvendinger mot dette, og det er derfor ønskelig å få en redegjørelse om Statsrådens vurdering av saken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fra 1995 ble det organisert et landsdekkende tilbud til kvinner mellom 25 og 69 år, med felles retningslinjer for oppfølging og behandling av celleforandringer i livmorhalsen. Det landsdekkende programmet fikk navnet Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Noe senere begynte man å teste på tilstedeværelse av HPV-infeksjon, uten at det var dokumentert at dette ga tilleggsverdi for screeningen. For å begrense dette, ble det i 2005 iverksatt et prosjekt der HPV-test skulle brukes som sekundærscreening i de tilfellene celleprøven ikke klart kunne konkludere. For dette formålet ble det innført en egen takst for HPV-testing i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (poliklinikkforskriften). Det ble bestemt at prøveresultatene fra HPV-testingen skulle meldes til Kreftregisteret, slik at resultatene kunne evalueres etter en treårs periode. På bakgrunn av blant annet usikkerheten om hvorvidt prøveresultatene i Kreftregisteret var lagret i henhold til kreftregisterforskriften, er denne evalueringen ennå ikke blitt gjennomført.

Ifølge Helsedirektoratet har det vært stor faglig uenighet i denne saken. Helsedirektoratets anbefaling om å ta bort HPV-taksten ble gitt i juni 2010, og departementet skulle ta stilling til forslaget før 1. januar 2011. I løpet av høsten har det kommet nye argumenter knyttet til bruk av HPV-test. En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har vurdert hvordan gode, klinisk validerte HPV-tester eventuelt kan brukes som primærscreening, det vil si at det bare letes etter celleforandringer hos de kvinner som er HPV- positive. Ifølge Helsedirektoratet kan de vurderingene denne arbeidsgruppen har gjort, sannsynligvis også overføres til bruk av HPV-test i sekundærscreening.

På bakgrunn av nye argumenter som har kommet fram vedrørende HPV-tester, vil jeg be Helsedirektoratet om en ny vurdering i saken før jeg tar endelig beslutning om bruk av HPV-test i sekundærscreening. Taksten for HPV-test vil derfor ikke bli fjernet fra 1. januar 2011. Hvis det er slik at HPV-test kan bidra til å finne flere forstadier til kreft, må vi finne ut hvordan det kan utnyttes uten at vi samtidig utsetter andre kvinner for risiko.