Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1714 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 23.06.2011
Svart på: 05.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 1544. Jeg konstaterer fra svaret at det er JBV som planlegger, prosjekterer og bygger infrastruktur og ikke NSB. JBV er langt unna markedet. Men for NSB er persontransport med tog og utvikling av slik transport en av hovedoppgavene.
Mener samferdselsministeren at denne ansvarsplasseringen fremmer utviklingen av togtransport i Norge, og vil hun evt. ta initiativ for å styrke det markedsbaserte grunnlaget for utbygging og utvikling av togbasert person- og godstransport?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig slik representant Sortevik har notert seg at siden 1996 er det Jernbaneverket og ikke NSB AS som har ansvaret for å planlegge og bygge ut det statlige norske jernbanenettet. NSB AS er imidlertid en svært viktig aktør innen person- og godstransport, og Jernbaneverkets planer og utbyggingsprosjekter utvikles naturligvis i samråd med blant andre NSB AS. I retningslinjene til arbeidet med rulleringen av Nasjonal transportplan, har jeg nettopp vektlagt at togselskaper skal involveres ved planlegging av endringer i togtilbud. Jeg ser det også som naturlig og helt nødvendig at Jernbaneverket skal ha kompetanse og ressurser til å kunne vurdere det markedsbaserte grunnlaget for utbygging og utvikling av togtilbudene. Jernbane- verket har også tatt organisatoriske grep for å sikre dette. For øvrig er ansvarsdeling mellom aktørene i bransjen et av de tema som den såkalte Jernbanegruppa (nedsatt av Samferdsels- departementet) ser nærmere på. Rapporten fra dette arbeidet skal foreligge til 1. november 2011.