Skriftleg spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1773 (2010-2011)
Innlevert: 09.08.2011
Sendt: 10.08.2011
Svart på: 25.08.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Hva har Nærings- og handelsdepartementet som eierdepartement gjort siden saken om Innovasjon Norge ble behandlet i Stortinget den 23. mars 2009 for å styrke Nærings- og handelsdepartementets samordningsfunksjon?

Grunngiving

"Komiteen vil påpeke at Nærings- og handelsdepartementet som eierdepartement har ansvaret for koordinering mellom de ulike departementer og oppdragsgivere, og at muligheten til å utøve denne funksjonen må styrkes." (Innst. S. nr 152 (2008-2009)).
En samlet kontroll- og konstitusjonskomité viser også til at dette er viktig for at virkemiddelapparatet kan fungere optimalt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Fra og med 1. januar 2010 ble til sammen 49 pst. av eierskapet til Innovasjon Norge overført fra staten til fylkeskommunene. I selskapets reviderte vedtekter er det bl.a. slått fast at forslag om å legge nye oppgaver av vesentlig karakter, eller en betydelig utvidelse av eksisterende oppgaver, må tas opp med alle eierne av selskapet, og godkjennes i selskapets foretaksmøte. Hensikten med bestemmelsen er å hindre at staten eller fylkeskommunene tillegger Innovasjon Norge vesentlig nye oppgaver uten å rådføre seg med de øvrige eierne, samt sikre at samtlige eiere har løpende kontroll/oversikt over selskapets aktiviteter.

Tidligere har Innovasjon Norge stått fritt til å kunne påta seg nye oppgaver så lenge disse har vært innenfor formålet og fullfinansiert av oppdragsgiver. Med ovennevnte endring i vedtektene begrenses denne friheten. Ovennevnte bestemmelse gir Nærings- og handelsdepartementet en styrket mulighet til å sikre bedre koordinering og faglig styring i forkant av at nye oppgaver tillegges selskapet. Samtidig er det fortsatt den enkelte fylkeskommune eller sektordepartement som gjennom sitt oppdragsbrev fastsetter de konkrete rammene for bruken av de midler de tildeler Innovasjon Norge.

Som et ledd i implementeringen av det delte eierskapet er det imidlertid utarbeidet et mandat for et såkalt Samarbeidsforum for Innovasjon Norge. Forumet består av politisk ledelse fra eierne og de oppdragsgivende departementene, og møtes to ganger årlig. Formålet med forumet er å legge til rette for en langsiktig strategisk utvikling av selskapet, herunder drøfting av overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev. Videre vil eventuelle endringer i virkemiddelbruk kunne være et aktuelt diskusjonstema i forumet, bl.a. som ledd i den kommende oppfølgingen av gjennomført evaluering av selskapet.

Det er videre, som vist til i mitt svar til dokument nr. 3:4 (2008-2009), etablert et Departementsforum bestående av ansvarlige ekspedisjonssjefer i Innovasjon Norges oppdragsgivende departementer. Formålet med dette forumet er å identifisere felles prioriteringsområder og legge til rette for en bedre utnyttelse av de ressursene som Innovasjon Norge forvalter for de ulike departementene. Som et ledd i oppfølgingen av Stortingets merknader til dokument nr. 3:4 (2008-2009) er det i dette forumet tatt initiativ til en prosess med sikte på en bedre koordinering av departementenes oppdragsbrev til selskapet.

Nærings- og handelsdepartementet har for øvrig den senere tiden vært sterkere involvert i andre departementers arbeid når det gjelder utvikling og etablering av nye programmer og virkemidler i selskapet, nettopp for å sikre at oppdragene faller inn under den lov og de regelverk som gjelder for selskapet. Dette har spesielt vært tilfelle ved de nye virkemidlene som ble tillagt, eller ble foreslått tillagt, selskapet i forbindelse med finansuroen.

Videre tar jeg sikte på å legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA i løpet av 2012. Denne meldingen skal følge opp de foreliggende evalueringene av disse selskapene, og beskrive den fremtidige organiseringen og virksomheten til både Innovasjon Norge og SIVA. Evalueringen av Innovasjon Norge ble gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda og Damvad, og var klar august 2010. Evalueringen og den påfølgende høringsrunden har bidratt med viktige innspill til den videre utviklingen av Innovasjon Norge.