Skriftleg spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:48 (2011-2012)
Innlevert: 10.10.2011
Sendt: 10.10.2011
Svart på: 17.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Er statsråden enig i at et Free Sales Certificate bør utstedes til den eksportør som selv regner seg som produktets produsent, sett i lys av sertifikatets formål?

Grunngiving

Slik undertegnede forstår det, er funksjonen til et såkalt Free Sales Certificate å bidra til gjennomføringen av eksportsalg. Mattilsynets hovedkontor har styring med utstedelse av Free Sale Certificate og de utstedes kun en gang til produksjonsvirksomhet, når det kan dokumenteres at dette er et myndighetskrav i importlandet.
Undertegnede er kjent med en sak hvor Mattilsynet mener at eksportøren ikke kan få sertifikatet, fordi et annet firma er produsent. Eksportøren mener de er produktets produsent, fordi det andre firmaet kun er deres underleverandør og på ingen måte for produsent å regne.
For eksportøren som skal selge sitt produkt/varemerke skaper det problemer at verken kunden eller importlandets myndigheter har hørt om selskapet som Mattilsynet mener skal stå som sertifikatholder.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser i sitt spørsmål til Free Sales Certificate som er et sertifikat som i enkelte tilfeller kreves av utenlandske myndigheter som dokumentasjon på at varen som eksporteres omsettes fritt i det landet hvor den produseres.

Det er Mattilsynet som utsteder sertifikater ved eksport av næringsmidler. Mattilsynet utsteder attester på varer som er produsert ved en konkret virksomhet. De attesterer for folkehelsemessige og evt. dyrehelsemessige problemstillinger. Godkjenningsnummer og navn på virksomhet angis i eget felt i attesten og eksportør/trader angis med eget navn i et annet felt. I sertifikatene skilles det dermed helt klart mellom produsentvirksomhet og eksportør.

Når det gjelder hvem et Free Sale Certificate kan utstedes til, opplyser Mattilsynet at de er opptatt av hvilket inntrykk man ved utstedelsen gir til mottakerlandets myndigheter. Mattilsynet kan i sertifikatet attestere at varer distribuert fra et bestemt distributørfirma fritt kan omsettes i Norge, men ikke at varen som fritt kan omsettes i Norge er produsert av en bestemt eksportør eller et bestemt distributørfirma. Det blir å gi et uriktig inntrykk av de faktiske forhold.

På bakgrunn av spørsmålet har jeg bedt Mattilsynet se nærmere på sin praksis på dette området, herunder vurdere hvorvidt sertifikatet er utformet slik at det fremstiller de faktiske forholdene, samtidig som formålet med sertifikatet ivaretas.