Skriftleg spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:653 (2011-2012)
Innlevert: 18.01.2012
Sendt: 19.01.2012
Svart på: 26.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Er finansministeren fornøyd med måten Altinn fungerer på, og hvor trygg er finansministeren på at brukerne ikke i fremtiden vil oppleve tilsvarende kaos med Altinn som de opplevde i forrige uke?

Grunngiving

Det har igjen vært store problemer med innlevering på Altinn. Denne gangen i forbindelse med innrapporteringsfristen for skattetrekk og arbeidsgiveravgift 15. januar. De som skulle levere inn oppgave fikk feilmelding på feilmelding fra Altinn og fikk ikke gjort jobben sin når de skulle, med de uheldige konsekvenser det medfører.
Altinn på sin side mener systemet tåler slike innrapporteringstopper, men det gjenstår å se om dette er tilfellet ved årets store trafikktopper inn mot 30. april hvor vanlige lønnsmottakere og pensjonister skal fylle ut selvangivelsen og 31. mai når oppgaver for foretak og selvstendige næringsdrivende skal rapporteres.
Det ønskes opplyst hvilke tiltak som er iverksatt for å ruste Altinn mot fremtidige kollapser, samt hvor gode finansministeren vurderer disse til å være.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg vil innledningsvis vise til at det er Nærings- og handelsministeren som har avsvaret for Altinn-løsningen, gjennom at videreutvikling, forvaltning og drift av løsningen er lagt til Brønnøysundregistrene. Det er derfor naturlig at også nærings- og handelsministeren uttaler seg i denne saken, særlig da om behovet for tiltak.

Nedenfor gjengis innhentet uttalelse derfra.

Jeg er som ansvarlig for Skatteetaten og flere andre tjenesteeiere på Altinn-løsningen svært opptatt av at Altinn fungerer tilfredsstillende, både som offentlig tjenesteportal og som felles plattform og infrastruktur for innrapportering til det offentlige. Altinn er blitt en kritisk infrastruktur for leveranse av elektroniske tjenester fra og til forvaltningen, og spesielt for Skatteetaten som største tjenesteeier i løsningen. Skatteetaten er særlig sårbar i forbindelse med de store utsendelsene og innrapporteringene, som blant annet selvangivelsen. Dette var tydelig 22. mars 2011 da selvangivelsene for 2010 ble gjort tilgjengelig i Altinn, og senest nå i forbindelse med innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift med frist 15. januar.

Finansdepartementet har overfor Nærings- og handelsdepartementet understreket at det er viktig å ha sikker og stabil drift i Altinn. Jeg ser det som uheldig at vi igjen har fått en situasjon hvor den nye Altinn-løsningen ikke fungerer som forutsatt, og publikum får problemer med innlogging og innrapporteringer. Jeg er kjent med at Det norske veritas (DNV) har evaluert den nye Altinn-løsningen. Det stilles der en del spørsmål ved hvor egnet løsningen er. Rapporten anbefaler oppfølging på en rekke punkter, også knyttet til forvaltningsorganisasjonen rundt Altinn.

På kort sikt er jeg opptatt av at det iverksettes tiltak for å sikre nødvendig stabilitet i den nye Altinn-løsningen før de neste store innsendingsperiodene kommer, først lønns- og trekkoppgavene nå i januar og deretter selvangivelsene i mars. Samtidig vil det være behov for kortsiktige tiltak for å følge opp DNV-rapporten og avklare hvor teknisk egnet Altinn er, herunder hvordan løsningen kan gjøres robust med tilstrekkelig funksjonalitet og driftssikkerhet.

Med mange og store tjenester i Altinn blir skattyterne, regnskapsførerne og Skatteetaten rammet når det oppstår slike problemer vi har hatt den siste tiden På noe lengre sikt må det tas stilling til hvilken rolle Altinn skal ha i framtiden, herunder hvilke tjenestetyper og tjenesteeiere Altinn skal benyttes for.

Redegjørelse fra Nærings- og handelsdepartementet følger under:

”Altinn er et av regjeringens viktigste virkemidler i satsingen på elektroniske løsninger for å gjøre innrapportering fra både næringslivet og innbyggerne enklere. Altinn har i all hovedsak vært en suksess, men det har vært enkelte utfordringer som følges nøye opp. Nærings- og handelsdepartementet har gjennomført en grundig gjennomgang av Altinn II-plattformen og har identifisert enkelte utfordringer knyttet til den tekniske løsningen, plattformens robusthet og endringsstyringen i Altinn.

Brønnøysundregistrene har allerede igangsatt tiltak for å følge opp disse punktene. Blant annet er det igangsatt analyse og feilrettinger for å bedre robustheten i løsningen og for å bøte på såkalt teknisk gjeld. Videre skal et kvalitetsprosjekt se på tjenesteeiernes forventninger til løsningen og kartlegge status på dagens testregime samt forbedringsområder. Brønnøysundregistrene er også i gang med å utarbeide en helhetlig endringsprosess.

Som følge av utfordringene som oppsto i forbindelse med innlevering av terminoppgaven har Brønnøysundregistrene intensivert overvåkning og analyse av logger fra Altinn-løsningen, slik at flere tiltak kan identifiseres. I tillegg er det bestilt ekstra serverkapasitet. Nærings- og handelsdepartementet vil følge utviklingen i Altinn svært tett i tiden fremover.”