Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:889 (2011-2012)
Innlevert: 21.02.2012
Sendt: 22.02.2012
Svart på: 27.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jussbuss har nylig pekt på svakheter ved forliksrådsordningen og hvordan dette ofte rammer de svakeste i samfunnet som ofte ikke har forutsetninger for å kunne hevde sin rett. Bl.a. pekes det på at fraværsdommer ofte innebærer svekket rettssikkerhet.
Hvordan mener statsråden at forliksrådsordningen fungerer, og hvordan er erfaringene med småkravprosessen som ble innført i den nye tvisteloven?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forliksrådet er en viktig, lokalt forankret samfunnsinstitusjon med lange tradisjoner. Forliksrådet har kompetanse til å behandle en rekke ulike sivile tvistesaker og formålet med ordningen er å gi folk mulighet til å løse tvistene sine på en enkel, hurtig og billig måte som står i forhold til sakens betydning. Ordningen bidrar til en verdifull avlastning av rettsapparatet, samtidig som reelle tvister løses på en forsvarlig måte.

Tvisteloven fastsetter en grense for sakskostnadene som kan kreves i disse sakene, i dag tilsvarer denne beløpsgrensen 4730 kroner. Beløpsgrensen gir forutsigbarhet for den enkelte, og ved at kostnadene holdes nede åpnes det for at også de mindre ressurssterke i samfunnet har råd til å få prøvd saken sin. Samtidig kan avgjørelsene fra forliksrådet bringes inn for domstolene til overprøving. På den måten mener jeg forliksrådsordningen styrker rettssikkerheten til den enkelte.

Forliksrådene behandlet i 2010 hele 129 802 saker, mens det i 2011 kom inn om lag 115 000 saker. Til sammenligning behandler tingrettene hvert år omkring 15 000 sivile tvistesaker. Dette tyder på at forliksrådene er et lavterskeltilbud som mange har nytte av.

Det avholdes årlige kurs for forliksrådsmedlemmene hvor temaene blant annet er gjennomgang av regelverk, og opplæring i megling og meglingsteknikk. Kursene gir forliksrådene økt kompetanse, som igjen vil kunne bidra til økt effektivitet.

Justisdepartementet arbeider nå med evalueringen av tvisteloven, der vi vil foreta en helhetlig gjennomgang av loven for å se om den har hatt den ønskede effekt. Dette omfatter også en gjennomgang av tvistelovens regler om behandlingen av saker i forliksrådet, og reglene om småkravprosess. Det inngår også i arbeidet å se på lovens regler om fraværsdom.