Skriftleg spørsmål fra Lars Myraune (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1681 (2011-2012)
Innlevert: 25.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Svart på: 02.07.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): KRD har valgt ut 12 kommuner i forbindelse med den nye forsøksordningen med boligtilskudd i distriktene.
Hvilke utvalgskriterier har departementet lagt til grunn for denne utvelgelsen, og hvorfor er kommunene Lierne og Røyrvik ikke tatt med selv om flertallet i komiteen gjør oppmerksom på deres spesielle stilling?

Grunngiving

Regionprosjektet Vaajma (tidligere Midt-Skandinavisk Regionprosjekt) har vært både initiativtaker, designer og pådriver med hensyn til å få på plass forsøksordningen med boligtilskudd i distriktene, og sammen med den politiske ledelsen i Lierne kommune og Røyrvik kommune har disse to kommunene stilt seg til disposisjon for forsøksordninger i distriktspolitikken. Begge disse kommunene har stort behov for boliger til tilreisende arbeidskraft. Det er svært vanskelig å få finansiering i bank til bolig her da andrehåndsverdien gjerne er langt lavere enn byggekostnadene.
I merknaden fra komiteen er flertallet opptatt av at effekten av forsøksordningen skal kunne måles. Enkelte av de valgte forsøkskommunene har allerede vekst og stort trykk i boligpolitikken, og det er da vanskelig å se hvordan effekten av tiltaket skal kunne måles.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunal- og regionaldepartementet lanserte i januar 2012 en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger. Som en viktig del av satsingen, ble det etablert en ny tilskuddsordning. Satsingen skal bidra til å samle erfaringer fra kommunenes arbeid og bidra til en kunnskapsutvikling som kan øke kompetansen på området, og dermed komme flere distriktskommuner til gode. I utlysningen ble det definert et sett av kriterier som dannet utgangspunkt for vår vurdering. I utlysningen fremkommer det at kommunalt engasjement og kommunens beskrivelse av utfordringer og forslag til løsning på disse vil tillegges vekt. I tillegg ble ett sett kvantitative kriterier innhentet fra søknadskommunene.

I utvelgelsen av deltakerkommunene var det tre forhold som ble særlig vektlagt. For det første ble det gjort en vurdering av hvilke boligpolitiske tiltak som var gjennomført i de aktuelle kommunene. Da kunnskapsutvikling, kompetanseheving og erfaringsutveksling er en viktig del av satsingen, har det vært viktig å velge ut kommuner som har relevante erfaringer som kan deles allerede fra satsingens oppstart. For det andre ble de planlagte tiltakene vurdert. I utvelgelsen er det vektlagt at de aktuelle kommunene skal ha en bredde i tiltakene, og det har vært et fokus på å identifisere kommuner som kan gjennomføre de foreslåtte tiltakene innenfor den treårige perioden satsingen skal vare. For det tredje ble det i utvelgelsen lagt vekt på å velge ut komplementære kommuner slik at vi oppnår mest mulig bredde i arbeidet, mest mulig overføringsverdi og dermed flest mulig eksempler på gode løsninger for økt boligetablering i distriktene. I dette ligger forhold som størrelse, geografi, kommunens beliggenhet og næringslivsstruktur.

Hele 83 kommuner sendte inn søknad om deltakelse. Mange av kommunene påpeker de samme utfordringene som Lierne og Røyrvik beskriver i sine søknader; de har muligheter til vekst, men et lite velfungerende boligmarked forhindrer den utviklingen kommunene ønsker. Nord-Trøndelag var det fylket med nest flest søknader, og vi mottok mange gode søknader fra kommuner i fylket. Prioriteringen fra dette området var derfor krevende. Gjennom en helhetsvurdering basert på de ovenfor nevnte forhold, ble andre kommuner prioritert foran Lierne og Røyrvik.

Husbanken, som har ansvaret for å gjennomføre satsingen, har fokus på å sikre god dokumentasjon og erfaringsoverføring til andre kommuner. Erfaringer vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i nyhetsbrev. Det skal også arrangeres tre erfaringskonferanser. Alle kommuner som søkte om deltagelse i prosjektet vil bli invitert til å delta på disse konferansene. Det vil også bli gjennomført en følgeevaluering av satsingen for å vurdere effektene av de ulike tiltakene som vil bli gjennomført.