Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1876 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 05.09.2012
Svart på: 10.09.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge israelske medier utbetaler palestinske selvstyremyndigheter store beløp til personer som sitter i israelske fengsler, dømt for terrorangrep og drap. De som soner lengst belønnes med høyest lønn. Pengestøtten går også til terrorister fra Hamas og Islamic Jihad.
På hvilken måte vil utenriksministeren ta opp dette med palestinske myndigheter og sørge for at norske midler ikke går til belønning av terrorisme?

Grunngiving

The Times of Israel meldte 3. september at palestinske myndigheter i fjor tredoblet støtten til folk som sitter fengslet for sikkerhetsbrudd i Israel. Den månedlige pengestøtten er høyest for de som har sittet lengst i fengsel, en ordning som i praksis betyr at noen av de verste massemorderne og terroristene belønnes mer enn personer som har begått mindre alvorlige sikkerhetsbrudd. Bevilgningene til slik støtte har økt på tross av palestinske myndigheters finansielle problemer.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først vise til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1905 (2011-12) om samme sak fra stortingsrepresentant Syversen.

Sosialstønad til innsatte palestinere i palestinske og israelske fengsler og deres familier, er forankret i det palestinske sosial- og trygdesystemet. Formålet er å kompensere for bortfall av inntekt. En tilsvarende ordning finnes i det israelske sosial- og trygdesystemet.

Vi har forhørt oss om ordningen med palestinske selvstyremyndigheter. I følge informasjon vi har mottatt, dekker den direkte støtten til fangene kantineutgifter. De palestinske selvstyremyndighetene dekker også utgifter til bøter for å få mindreårige palestinske fanger løslatt fra israelske fengsler. I tillegg kan innsattes familier få utbetalt sosialstønad fra palestinske myndigheter. Hvor mye som utbetales i sosialstønad avhenger av hvor mange barn familien har og hvor mange år den innsatte har vært fengslet.

I israelske medier har det nylig vært hevdet at inntil seks prosent av palestinske, offentlige midler har gått til støtte til palestinske fanger. Dette har vi sjekket med både det palestinske finansdepartementet, Det internasjonale pengefondet (IMF) og fangeadministrasjonen. Disse har opplyst at den totale støtten til fangene er betydelig lavere enn det israelske medier hevder. Støtten kan ikke sies å være avgjørende for palestinske finansielle problemer.

Når det gjelder norske midler, vil jeg også vise til det nevnte svaret til stortingsrepresentant Syversen.