Skriftleg spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1943 (2011-2012)
Innlevert: 17.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Svart på: 21.09.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): I forbindelse med AF Decom sin aktivitet i Vindafjord er det i utslippstillatelsen ikke forlangt kvantifiserbar prøvetaking av utslipp til luft. I brev datert 28.juni 2012 fra statsråden til SIMONSEN Advokatfirma DA fremgår at det pågår et arbeid med revisjon av utslippstillatelsen til AF Decom.
Hvorfor er det ikke tidligere forlangt kvantifiserbare målinger av utslipp til luft, og vil statsråden sørge for at denne type kvantifiserbare målinger av utslipp til luft blir en del av revidert utslippstillatelse?

Grunngiving

På norsk sokkel er det ca. 500 installasjoner som skal hogges opp de neste tiårene, og det er viktig at denne aktiviteten foregår på en miljømessig god måte som bevarer et rent og rikt havmiljø. Eventuelle utslipp fra denne type virksomhet må på en tillitsvekkende måte kunne dokumentere at det marine miljøet ikke skades. Derfor er det viktig at ulike faginstanser som har ansvar for det marine miljø - som eksempelvis Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og NIFES deltar i prosesser rundt krav til rammebetingelser for utslipp fra denne type virksomhet. Det har dessverre vært en del spørsmål knyttet til utslipp av kvikksølv og kvaliteten i prøvetakingen, og denne type usikkerhet kan bidra til å undergrave både miljømyndighetenes og industriens troverdighet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: AF Decoms virksomhet i Vats er regulert gjennom tillatelse etter forurensningsloven gitt av Fylkesmannen i Rogaland 27. april 2007, sist endret av Klima- og forurensningsdirektoratet 30.11.2011. Tillatelsen stiller blant annet krav til innretning av arealer, tett dekke og maksimale utslippsmengder for olje og tungmetaller til vann. Utslipp av miljøgifter er bare omfattet av tillatelsen der dette fremgår uttrykkelig av tillatelsen eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Tillatelsen stiller også krav til at utslipp skal reduseres så mye som mulig.

Forurensningsmyndighetene gjennomførte i uke 27 uanmeldt inspeksjon ved AF Decom Miljøbase Vats, som viste at anlegget drives i overensstemmelse med regelverket for områdene som ble kontrollert. Klima- og forurensningsdirektoratets vurdering er blant annet at virksomheten har tilfredsstillende rutiner for å redusere støvflukt og for mottakskontroll.

Miljøsituasjonen rundt anlegget i Vats overvåkes av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) i henhold til et fast etablert måleprogram. Programmet omfatter blant annet prøvetaking og analyse av fisk og skalldyr som tyder på at miljøtilstanden i Vatsfjorden ikke er nevneverdig påvirket av utslipp fra AF Decom Miljøbase Vats.

Klima- og forurensningsdirektoratet overtok som forurensningsmyndighet for anlegg

for opphugging og gjenvinning av offshore installasjoner med virkning fra 1. mars 2011, herunder for anlegget i Vats. I den forbindelse har det blitt igangsatt arbeid med å oppdatere tillatelsene til alle anleggene i bransjen.

For å få et best mulig grunnlag for å oppdatere tillatelsen til AF Decom Miljøbase Vats, påla Klima- og forurensningsdirektoratet i vedtak av 23. september 2011 bedriften å utrede mulighetene for å gjennomføre ytterligere tiltak med sikte på å redusere utslippene til luft. Utredningen som ble gjort peker på enkelte muligheter for å oppnå ytterligere utslippsreduksjoner og vurderes nærmere i forbindelse med utformingen av nye krav. Det vurderes også om det skal kreves et mer omfattende program for overvåking av miljøtilstanden i omgivelsene. Arbeidet med oppdatering av utslippstillatelsen forventes ferdigstilt i høst.

Jeg er svært opptatt av at opphugging av utrangerte offshore installasjoner skal foregå på en måte som sikrer hensynet til miljøet. Miljøvernmyndighetene har over flere år hatt fokus på utfordringer i denne bransjen og vil følge den videre utviklingen på området tett. Gjennomgang og oppdatering av utslippstillatelsene samt videre miljøovervåkning er viktig i dette arbeidet.