Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:100 (2012-2013)
Innlevert: 15.10.2012
Sendt: 15.10.2012
Svart på: 01.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden ta initiativ til opprettelse av et utbyggingsselskap for bygging av dobbeltspor på jernbanen Oslo - Gøteborg (GO-samarbeidet), for å kunne videreutvikle den grensekryssende jernbane-forbindelsen mellom Halden i Norge og Trollhättan i Sverige?

Grunngiving

Det foregår i dag utstrakt planlegging og utbygging av jernbanen mellom Göteborg og Öxnered, og mellom Oslo og Halden.
For å kunne utnytte disse satsingene og sikre økt samfunnsnytte er det viktig å se på strekningen mellom Öxnered og Halden.
Denne strekningen er i dag enkeltsporet, noe som gir begrenset kapasitet både for person- og godstransport. Strekningen binder sammen Sverige og Norge og har stor betydning for å sikre en god transportkorridor på jernbanen fra Oslo til København og videre til kontinentet. En korridor viktig for næringslivet og persontransporten.
Med relativt beskjedne strekningsvise tiltak, kan reisetid og kapasitet på denne strekningen forbedres betraktelig. Det er også en politisk målsetting å flytte godstransport fra vei til bane.
Med dagens vekst i godstransporten på E6, vil en viktig mulighet til å bremse veksten være å flytte denne transporten til jernbanen.
For å sikre en videreutvikling av denne viktige transportkorridoren, bør infrastrukturministeren i Sverige og samferdselsministeren i Norge sikre en god dialog om utvikling av strekningen mellom Halden og Öxnered.
For å få til gode løsninger både for Sverige og Norge vil det kreves både samordning og koordinering på begge sider av grensen.
Dette vil gjelde så vel planlegging som finansiering av utbygging.
Et felles svensk/norsk utredningsarbeid om forutsetningene for å bygge og finansiere en bedre jernbane over grensen bør snarest påbegynnes, med sikte på en samordnet utbygging av denne viktige grensekryssende jernbanestrekningen.
Gjennom samarbeidet innen Göteborg-Osloregionen finnes etablerte og gode kontakter over grensen, inklusive kontakter både med Trafikverket og Jernbaneverket.
Gøteborg-Oslo Samarbeidet (GO) behandlet i sitt møte 18. november 2011 spørsmålet om "Arbete med intentionsavtal mellan Samferdselsdepartementet och Näringsdepartementet och berörd region rörande utredning av utbyggnad av järnvägen Halden-Trollhättan".
På GO-møtet ble det vedtatt at det skulle utarbeides et basisnotat om « Forslag til prosess mellom Jernbaneverket / Trafikverket og norsk/svenske regionale myndigheter for å utarbeide en «Intensjonsavtale» for å videreutvikle den grensekryssende jernbaneforbindelsen mellom Halden i Norge og Trollhättan i Sverige».
Strekningen Oslo- København utgjør i dag en del av «Det Nordiske Triangel». Dette er prioritert av de nordiske regjeringer når det gjelder grensekryssende forbindelser i Norden og utgjør nå en del av den prioriterte «Kjerne Nettverket»(Core Network) for transportinvesteringer i EU-sammenheng. Det er i EU-sammenheng foreslått at prosjekter som utgjør en del av kjernenettverket kan søke på tilleggsfinansiering fra et nyopprettet fond kalt «Connecting Europe Facility».
Slik dette er foreslått er det kun deler av «Det Nordiske Triangel» som vil inngå i denne finansieringsordningen. Dette innebærer at det eksempelvis primært er opp til de norske og svenske regjeringer i samarbeid å sørge for å videreutvikle den grensekryssende jernbane-forbindelsen mellom Halden i Norge og Trollhättan i Sverige.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Organisering og finansiering av veg- og jernbaneprosjekter vil bli et tema i stortings- meldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Der vil også spørsmål om opprettelse av egne utbyggingsselskap bli vurdert.