Skriftleg spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:201 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Svart på: 07.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Rapporten NOU 2012: 6 Arbeidsrettet tiltak, også omtalt som Brofoss-utvalget, har nå vært ute på høring. Utvalget leverte i sin tid enn innstilling med forslag til tre ulike modeller som kunne være aktuell når det gjelder den fremtidige organiseringen av arbeidsrettet tiltak.
Vil statsråden legge til rette for at det utarbeides en stortingsmelding om fremtidens arbeidsrettede tiltak, og eventuelt når ser statsråden at en slik melding kan legges frem for Stortinget?

Grunngiving

NOU 2012: 6 Arbeidsrettet tiltak, også omtalt som Brofoss-utvalget, leverte sin rapport om arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, til daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm den 9. februar i år. Rapporten ble deretter sendt på høring, og hvor høringsfristen ble satt til den 13. juli 2012.
I utvalgets innstilling fremkommer det at utvalget ikke er enstemmig i sine anbefalinger men at det foreslås tre ulike modeller for hvordan dette arbeidet kan organiseres i fremtiden.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak drøfter en rekke spørsmål av stor betydning for framtidens innretting av de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne. Arbeidsdepartementet vurderer for tiden hvordan innstillingen skal følges opp. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Det er for tidlig å si om dette vil skje i form av en stortingsmelding.