Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:238 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Svart på: 19.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norsk Luftambulanse har dokumentert at det er noen hull i beredskapen når det gjelder luftambulanser i Norge, deriblant i Telemark. Legehelikopterne er en viktig del av akuttilbudet i Norge og derfor er det uforståelig at Helse Sør-Øst nå sier nei til å etablere legehelikoptertjeneste i Telemark.
Er statsråden enig med Helse Sør-Øst, eller vil statsråden nå sørge for at alle deler av landet får det samme tilbudet, og at det etableres legehelikopter i Telemark samt de andre områdene som i dag ikke har et fullverdig tilbud?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Både bilambulansetjenesten og luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen likeverdig tilgang til akuttmedisinske tjenester.

Det finnes ingen nasjonale krav til responstid for bilambulanse eller ambulansehelikopter. I St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap la det daværende Sosial- og helsedepartement til grunn at 90 prosent av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. For luftambulansetjenesten omfatter dette reaksjonstid (tid fra alarm til helikopteret letter) på 15 minutter (som i praksis ofte er kortere), og 30 minutters flytid.

Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs. Vedtatte retningslinjer for bruk sier at nærmeste luftambulanse skal benyttes når det haster, altså helt uavhengig av helseregionsgrensene.

Det er derfor ikke bare luftambulanse fra baser i Helse Sør-Øst (Arendal, Ål og Lørenskog) som betjener Telemark, men også luftambulanse fra Stavanger og Bergen, som begge kan nå Telemarks grense innen ca. 30 minutter. I tillegg kan redningshelikopter fra Rygge og Sola settes inn. Hvilken ressurs som benyttes avhenger blant annet av operativ og teknisk tilgjengelighet, men også værmessige forhold. Tatt i betraktning at opptil 6 ambulansehelikoptre og 2 redningshelikoptre fra ulike himmelretninger er aktuelle akuttressurser for Telemark innen en flytid på drøyt 30 minutter, er det ytterst få områder i landet som har like god luftambulansedekning som Telemark.

Når det gjelder andre deler av landet, har Helse Nord RHF igangsatt et arbeid for å kartlegge dekningen av luftambulansetjenester i området mellom Bodø og Tromsø, og vurdere et eventuelt økt behov for ambulansehelikopterressurser.