Skriftleg spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:323 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 26.11.2012
Svart på: 03.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Hvor mange asylsøkere har fått dekket utgifter til tannbehandling av det offentlige etter at utvisningsvedtaket var fattet og hvor mange har benyttet seg av tilbudet og deretter blitt utvist?

Grunngiving

Jeg er gjort kjent med at UDI har finansiert tannhelsetjenester til asylsøkere i Norge. Fremskrittspartiet har lite forståelse for at norske myndigheter finansiere tannbehandlingen til andre lands statsborgere uavhengig av utvisningsvedtak samtidig som tannbehandling ellers må finansieres av den enkelte.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis ser jeg behov for å klargjøre spørsmålet. Asylsøkere som gis endelig avslag på søknad om beskyttelse blir ikke alltid utvist. Jeg går derfor ut fra at stortingsrepresentanten spør om hvor mange personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse, som bor i mottak, som har fått dekket utgifter til tannbehandling.

Som utgangspunkt må alle voksne dekke utgifter til egen tannbehandling. På samme måte som nordmenn kan ha krav på å få dekket utforutsette utgifter etter lov om sosiale tjenester, har imidlertid også beboere i asylmottak mulighet til å få dekket slike utgifter. Dette reguleres i Utlendingsdirektoratets (UDI) rundskriv RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak.

Personer med endelig avslag, som bor i asylmottak, kan få dekket utgifter til akutt tannbehandling etter UDIs rundskriv. Utgifter over kr 2000 må det søkes om å få dekket, beløp under dette dekkes uten søknad. Personer med endelig avslag har kun krav på akutt tannbehandling. Dette defineres i Helsedirektoratets rundskriv I-23/99 som behandling som er nødvendig for å redusere eller fjerne smerter og redusere eller fjerne infeksjonstilstander i munnhulen. I praksis er det opp til tannlege og fylkestannlege å vurdere om det er akutt.

UDI fører kun statistikk over antall søknader om tannbehandling. Det betyr at vi ikke har statistikk over hvor mange som får dekket tannbehandling uten søknad.

Det er heller ikke mulig å skille mellom status til de som søker om å få dekket tannbehandling. I 2011 behandlet UDI totalt 717 søknader om tannhelse. 576 ble innvilget, mens 141 ble avvist. Samlet beløp for de innvilgede søknadene utgjorde 4 268 171 kroner. Hittil i 2012 (t.o.m. 31.10.12) har UDI behandlet 601 søknader om tannbehandling. 483 har blitt innvilget, mens 118 har blitt avslått. Samlet beløp utgjør 3 850 113 kroner.