Skriftleg spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1444 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Svart på: 17.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for Mattilsynets avlivingspraksis av dyr, herunder blant annet fremgangsmåte, eventuelle krav til dokumentasjon, eventuelle krav om vedtak samt eventuelle krav til personell som utfører avliving på vegne av Mattilsynet?

Grunngiving

Det følger av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)§ 12 at:

"avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte".

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Mattilsynet opplyser at avlivningspraksis av dyr avhenger av forløpet til behovet for avlivingen. Det er også avhengig av hvilke dyrearter det dreier seg om og hvilke muligheter for bistand som foreligger.
I utgangspunktet utfører ikke Mattilsynet avliving av dyr selv. Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak etter dyrevelferdsloven og matloven med forskrifter. Mattilsynet skal normalt ikke utføre aktiviteter som omfattes av de pliktregler som følger av disse lovene, med mindre dette framkommer tydelig. Mattilsynet har normalt ikke med seg utstyr for å avlive dyr når de er ute på ordinært tilsyn.
Som oftest vil det være dyreeier eller dyreholder (så lenge disse er kjent) som blir pålagt å avlive dyr. Dette gjøres i form av et enkeltvedtak, varslet eller ikke varslet. Eier/dyreholder kan normalt velge på hvilken av flere lovlige måter dette skal gjøres.
I de tilfellene dyreeier unnlater å gjennomføre avlivingen, eller dersom saken haster på grunn av dårlig velferd hos dyrene, kan Mattilsynet etter dyrevelferdsloven § 32 fjerde ledd gjennomføre vedtaket på eiers regning.
Dette gjøres normalt gjennom å kontakte kompetent personale som får i oppdrag å utføre avlivingen. Dette kan være privatpraktiserende veterinærer eller personer fra slakteri. Veterinærens kompetanse til å avlive anses å være dokumentert gjennom utdanning. Slakteripersonale har kompetanse gjennom opplæring og praktisering på de arter som avlives på slakteriet. Også andre kan ha tilstrekkelig kompetanse, alt etter hva som skal gjøres og hvorfor.
Metodene som lovlig kan benyttes til bedøving og avliving, varierer. Det finnes flere forskrifter som regulerer dette for de forskjellige dyrearter.
Dersom dyr lider og det ikke er mulig å få tak i annet kompetent personell, vil tilsynet ha mulighet til å gjennomføre avlivingen selv på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
I de tilfeller Mattilsynet avliver dyr, vil fremgangsmåten bero på hvilket utstyr/medikament(er) som er tilgjengelig når behovet inntreffer. Dersom slikt ikke er tilgjengelig på stedet, blir dyret fraktet til et sted der slikt finnes.