Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1610 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 08.08.2013
Svart på: 19.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I perioden 2006-2011 mottok Danmark 19 391 asylsøknader. Regjeringen anslår at et tilsvarende antall brutto asylankomster til Norge ville kunne ha ført til en anslått kostnadsbesparelse på om lag 2,2 mrd. kroner (2013).
Kan statsråden fremlegge tall som viser hvor mye mindre statlig ressursbruk knyttet til kostnader ved mottak og andre tjenester til asylsøkere, utover saksbehandlingskostnader, gitt at Norge i angitte tidsperiode hadde mottatt like mange asylsøkere som Danmark?

Grunngiving

Spørreren viser til besvarelse på skriftlig spørsmål Dok. 15:1459 (2012-2013) fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen, og til besvarelsen fra statsråden.
Statsråden sannsynliggjør i sitt svar at den anslåtte kostnadsreduksjonen til saksbehandling (inkludert klagebehandling) gitt antall brutto asylankomster på nivå med Danmark, kunne ha medført om lag 2,2 mrd. kroner i besparelser.
Spørreren merker seg at statsråden antyder kostnadsbesparelser knyttet til innkvartering mv, i den samme besparelsen.
Spørreren søker å få klarhet i om hvor store besparelser man kunne ha gjort i årene 2006-2011 gitt at man hadde samme antall brutto asylankomster som Danmark. Spørreren ber om en tabell som viser minsket ressursbruk for hver av årene i perioden 2006-2011 omregnet i 2013-kroner, for kostnader knyttet til både Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og andre departementer (herunder også det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: