Skriftleg spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1646 (2012-2013)
Innlevert: 21.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Svart på: 27.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I høst oppretter svensk politi en riksdekkende spesialistgruppe på fem personer som bare skal jobbe med dieseltyverier i transportnæringen. Spørsmålsstiller er av den oppfatning at tyveri av diesel fra den norske transportnæringen er et økende problem.
Vil statsråden ta initiativ for å opprette en slik spesialenhet mot dieseltyveri i Norge?

Grunngiving

Gjennom stadige oppslag i media ser vi at norske transportører blir frastjålet verdifull diesel i stor skala av godt organiserte bander. De fleste av disse sakene henlegges uten noen særlig etterforskning fra politiets side. Spørsmålsstiller er av den oppfatning at dette er kriminalitet som bør slås hardt ned på. Den høye graden av profesjonalisering og organisering i disse bandene gir oss en pekepinn på at utbyttet fra dieseltyverier trolig danner et økonomisk grunnlag også til annen og mer alvorlig kriminalitet. Dieselbandene må stoppes.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Tyveri av diesel er et økende problem i Norge og jeg forutsetter at politiet tar denne typen kriminalitet på alvor.
Oppgaveutførelsen i norsk politi bygger på at de fleste oppgaver skal ivaretas av lokalt politi. For enkelte, særskilte områder som krever spisskompetanse, er det etablert særorganer hvor politidistriktene kan be om bistand. Eksempler på slike særorganer er Økokrim og Kripos. Det er her tale om områder som bl.a. krever spisskompetanse innen økonomisk etterforsking og etterforskingsteknikk.
I enkelte typer saker kan det også være særlig viktig å etablere samarbeid på tvers av politidistriktsgrensene og jeg legger til grunn at det skjer også i denne typen saker dersom det er nødvendig.
Jeg viser imidlertid til 22. juli-kommisjonens rapport og NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer, hvor det ble pekt på at departementet må være forsiktig med å gå inn og detaljstyre politiet. Jeg mener dette er et eksempel på et område der politiets faglige vurderinger må avgjøre hvordan problemstillingen best gripes an. Jeg kommer derfor ikke til å ta et initiativ av den type som spørsmålsstilleren etterspør.