Skriftleg spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:472 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Svart på: 07.03.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål av 13.02.14 om avslag på dagpenger under permittering. Statsråden viser til at protokoll mellom partene er hovedregelen for å få dagpenger. I den konkrete saken som jeg har fått referert eksisterer det protokoll mellom partene. Den er sendt inn flere ganger av de berørte arbeidstakerne som søker dagpenger og av bedriften, også etter spørsmål fra Nav.
Hvordan kan statsråden sikre at de arbeidstakerne som er omfattet av hovedregelen faktisk får de dagpenger de har krav på?

Grunngiving

Det er viktig at det regjeringa sier stemmer overens med det som faktisk skjer for den enkelte innbygger/arbeidstaker. Jeg kjenner også til at det er retta henvendelser fra Fellesforbundets lokale avdeling i Østre Agder til arbeids- og sosialdepartementet og arbeids- og velferdsdirektoratet, disse henvendelsene er ikke besvart.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Som jeg tidligere har redegjort for, fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet en ny forskriftsbestemmelse som trådte i kraft 3. februar i år. Her heter det at ”[det] som hovedregel legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven § 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Unntaksvis kan det være tvil om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt, selv om slik enighet er dokumentert.”
Hovedregelen går også frem av Arbeids- og velferdsetatens reviderte rundskriv fra 1. februar 2013 om behandlingen av saker om dagpenger under permittering. Dette rundskrivet ble utarbeidet i samarbeid med LO og NHO. Det er denne regelen som nå er tydeliggjort ved at den er vedtatt som forskrift.
På denne bakgrunn er det reist spørsmål om Arbeids- og velferdsetaten nå vil vurdere saker med avslag på nytt. Jeg kan bekrefte at etaten arbeider med et opplegg for gjennomgang av saker fra 1. februar 2013. En slik gjennomgang vil kunne avklare om det er personer som kan ha krav på dagpenger under permittering, men som kan ha fått avslag.
Utover dette kan jeg ikke gå nærmere inn i den konkrete saken som er bakgrunnen for spørsmålet. Jeg vil likevel understreke at det i hvert tilfelle må dokumenteres at det er enighet om grunnlaget for permitteringen, og at det på denne måten er godtgjort både at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering, og at årsaken ligger utenfor det arbeidsgiver kunne påvirke. Arbeids- og velferdsetaten kan dessuten unntaksvis prøve vilkårene etter loven, selv om partene kan dokumentere slik enighet.