Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:811 (2013-2014)
Innlevert: 16.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Svart på: 27.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hva er status for utredning av mulige alternativer for hvordan kald krig historien best kan ivaretas og når forventer statsråden at rapporten foreligger?

Grunngiving

I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) Innst. 14 S (2012–2013), skriver en samlet komite:

«Norsk Luftfartsmuseum.
Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene.»

Blant annet på bakgrunn av dette satte forsvarsdepartementet høsten 2013, i samarbeid med kulturdepartementet, av midler til en ekstern utredning av hvordan kald-krigshistorien best kan ivaretas. Hensikten var å se på ulike alternativer for hvordan historien fra den kalde krigen best kunne dokumenteres og formidles.
Den landsdelen som ble mest berørt under den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uunngåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Alle tilgjengelige alternativer skulle gjennomgås, herunder "prosjekt Isfront" i Bodø. Det var varslet en rapport innen utgangen av 2014.05.16.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norsk Luftfartsmuseum i Bodø har utført et omfattende arbeid for å etablere en utstilling om den kalde krigen. I den anledning har Kulturdepartementet, Klima- og
miljødepartementet og Forsvarsdepartementet besluttet å sette ut utredningen om hvordan den kalde krigen kan og bør dokumenteres og formidles, til en ekstern aktør, Kulturdepartementet står som prosjekteier av utredningen. Prosjektet Isfronten vil bli vurdert i denne utredningen. Kulturdepartementet vil i nær fremtid utlyse en anbudskonkurranse for utredningsprosjektet, og rapport er planlagt å foreligge på nyåret 2015.