Skriftleg spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2013-2014)
Innlevert: 11.09.2014
Sendt: 12.09.2014
Svart på: 22.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Svenske jernbanemyndigheter planlegger å droppe Kongsvinger som stoppested mellom Oslo og Stockholm. Dette vil bety at byen som samferdselsknutepunkt blir vesentlig svekket. Ekspresstoget fra Kongsvinger-Oslo går raskere enn hva NSBs ordinære togtilbud gir, og bidrar på den måten til økt valgfrihet og fleksibilitet for de reisende. For regionens innbyggere har tilbudet også vært viktig for reiser til Stockholm, og tog har blitt valgt framfor fly.
Hva vil statsråden gjøre for at toget fortsatt skal stoppe på Kongsvinger?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Togtilbudet mellom Oslo-Karlstad-Stockholm er regulert i en trafikkavtale mellom Samferdselsdepartementet og det svenske Trafikverket som oppdragsgivere og SJ AB som togoperatør, og består i dag av to daglige avganger hver vei. Det overordnede formålet med avtalen er å skape daglige direkte togforbindelser på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm. Tall mottatt fra SJ AB viser at hovedmarkedet for togtilbudet er grenseoverskridende reiser til/fra Oslo, kun 7 % av de reisende reiste til/fra Kongsvinger i 2013.
Samferdselsdepartementet kjøper også timestrafikk på strekningen Kongsvinger-Asker, med to innsatsavganger i rushtid som gir halvtimes frekvens, gjennom trafikkavtalen med NSB AS. Togreisen mellom Kongsvinger-Oslo S tar i dag om lag like lang tid uavhengig av om det er NSB AS eller SJ AB som trafikkerer ruten, til tross for at SJ AB har langt færre stopp. Det medfører således ikke riktighet at SJs togtilbud gir et raskere reisealternativ på strekningen.
Samferdselsdepartementet har i tillegg til de to overnevnte avtalene, inngått en medfinansieringsavtale med Hedmark Fylkeskommune, Trafikverket og Värmlandstrafik AB om tre daglige avganger i hver retning på strekningen Kongsvinger-Charlottenberg (togene går videre til Karlstad). Dette innebærer at det er flere reisemuligheter fra Kongsvinger til Karlstad og videre mot Stockholm.
SJ AB har sendt Samferdselsdepartementet og Trafikverket forslag om endring av dagens avtale med innføring av en ekstra daglig avgang på hverdager, raskere kjøretid og bruk av nyere togsett med foreslått oppstart fra august 2015. Raskere kjøretid vil oppnås gjennom færre stopp, bruk av nyere og raskere tog og forbedret ruteplan. Den foreslåtte endringen er i utgangspunktet svært positiv da raskere kjøretid kan bidra til at toget oppnår økt konkurransekraft mot fly på denne strekningen.
Samferdselsdepartementet er i dialog med de øvrige partene vedrørende mulighet for å gjennomføre den foreslåtte endringen. Jernbaneverket og Trafikverket vurderer i forbindelse med ruteplanfastsettelsen for neste rutetermin om den foreslåtte endringen lar seg gjennomføre infrastrukturmessig. Kongsvingerbanen er en enkeltsporet linje med høy infrastrukturutnyttelse. Det er derfor mange forhold som må vurderes.
Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med øvrige parter gå grundig gjennom konsekvenser foreslått tilbudsendring vil ha for de reisende, stoppstruktur (blant annet ved Kongsvinger), øvrig togtilbud og tilgjengelighet av infrastruktur.