Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1237 (2013-2014)
Innlevert: 19.09.2014
Sendt: 19.09.2014
Svart på: 30.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva omtrent vil totalkostnaden ved å gi en rente på 0 % til dagens pågående og vedtatte bompengeprosjekter være?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: De siste stortingsperiodene har bompengegjelden vokst raskt. Ved utgangen av 2013 var bompengeselskapenes samlede gjeld på 35,6 milliarder kroner. Finanskostnader utgjorde i 2013 915 millioner kroner. I en tenkt situasjon, der staten kompenserer bompengeselskapenes renteutgifter på dagens nivå (rentenivå/gjeldsstørrelse), ville totalkostnaden for staten vært nettopp 915 millioner kroner.
Jeg vil presisere at Samferdselsdepartementet arbeider med en bompengereform, hvor man blant annet utformer den varslede rentekompensasjonsordningen for bompengelån, jf. Prop. 97 S (2013-2014). En klar målsetning i reformen er å redusere lånekostnadene/rentenivået. Det er derfor for tidlig å si noe om forventede årlige kostnader som følge av ordningen.