Skriftleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1186 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Svart på: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Ørsta/Volda lufthavn har fram til nå vært med i FOT-rutene som har medført tilskudd fra staten. Det er nå kjent at Oslo-rutene fra Ørsta/Volda lufthavn for perioden 01.04.2016 til 31.03.2020 ikke lenger er en del av FOT-rutene.
Hvorfor velger statsråden å ekskludere denne strekningen fra FOT-rutene med de negative konsekvenser dette kan få for det regionale næringslivet i og med at det statlige tilskuddet til flygningene på denne viktige strekningen dermed utgår?

Grunngiving

Strekningen Ørsta/Volda - Oslo har fram til og med inneværende anbudsperiode vært en del av FOT-rutene som har vært berettiget statlig tilskudd. I anbudsrunden for perioden 01.04.2016 - 31.03.2020 er denne strekningen tatt ut av FOT-rutene noe som innebærer at flygningene på denne strekningen ikke lenger vil motta statlig tilskudd.
Ørsta/Volda lufthavn er plassert sentralt i et aktivt og oppegående næringsdistrikt som er avhengig av gode og effektive transporttilbud til Oslo og det internasjonale markedet. Næringslivet i denne regionen har utfordringer som er knyttet til rammevilkår som er i rask endring.
Flytilbudet er et viktig nav i transporttilbudet og representerer en betydningsfull og avgjørende del av logistikken for fortsatt å kunne være en ledende leverandør innenfor miljøteknologi/maritimt næringsliv på globalt nivå. En fortsettelse av de statlige vilkårene rundt nevnte flyforbindelse er et viktig bidrag og en betydningsfull støtte til et næringsliv som skal fungere i distrikts-Norge. En kommersialisering av rutenettet Hovden - Oslo vil kunne rive bort en viktig pillar for det gode tilbudet som er bygd opp gjennom et samarbeid mellom næringslivet i regionen og staten. Ei kommersialisering slik det legges opp til fra 2016 vil antakelig føre til færre avganger og høyere billettpriser. Dette er en utvikling som ytterligere vil påføre næringslivet i regionen økte byrder i disse omstillingstider.
Flyplasstilbudet med statlig støtte har styrket konkurransekraften for næringslivet og bidratt på en særdeles positiv måte til å opprettholde bosettingsmønsteret i arbeidsmarkedsregionen.
En samlet region, næringsliv og kommuner i regionen protesterter mot at man fra statens side legger opp til en omlegging av dagens ordning stikk i strid med det som ble presentert for dem seinest i desember 2014.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 har en enstemmig komite understreket viktigheten av å ha et framtidsrettet utvikling av lufthavnnettet der man sikrer et godt tilbud for privatpersoner og næringsliv både i distriktene og sentrale områder.
Et flertall i komiteen, bestående av de fire samarbeidspartiene H, FrP, KrF og V påpekte i samme innstilling behovet for å se helheten i infrastrukturen, samt undertrekte viktigheten av grundige vurderinger rundt den samfunnsøkonomiske rollen flyplassene innehar og også kan ha for videre utvikling av regionen.
På dette grunnlag oppleves det å ta ut strekningen Hovden - Oslo av FOT-rutene ikke å være i tråd med intensjonene i komiteens innstilling om flyplassens rolle for videre utvikling av regionen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Flyruten mellom Ørsta/Volda og Oslo er i dag den anbudsruten i Sør-Norge som har flest passasjerer. Samferdselsdepartementet har i inneværende kontraktsperiode stilt krav om seks daglige tur/retur avganger. Flyruten har gjennomgående høyt belegg.
I forbindelse med arbeidet med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge, som ble lyst ut 7. mai 2015, innhentet Samferdselsdepartementet et faglig grunnlag gjennom en ekstern utredning utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforskning. Trafikkprognosene i TØI-rapporten viser et antatt trafikknivå i 2016 på ca. 100 000 passasjerer, med en antatt vekst til 109 000 passasjerer i 2020. TØI vurderer i tillegg at flyruten i dag går med overskudd og anbefalte at ruten tas ut av ordningen med statlig kjøp. Rapporten har vært på offentlig høring.
En overgang til kommersiell drift innebærer at det vil være opp til flyselskapet å bestemme billettpriser og antall avganger. TØI antar at overgangen vil medføre en økning i billettprisen for forretningsreisende, men at det samtidig vil bli lettere å få billett på de mest populære avgangene. På bakgrunn av det høye belegget mener TØI at det er mindre sannsynlig med vesentlige endringer i rutetilbudet. Flyselskapet må også ta hensyn til konkurransen fra Ålesund lufthavn, Vigra.
I det felleseuropeiske regelverket for kjøp av flyruter er det åpnet for at medlemstatene kan fastsette forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på en flyrute bare i den utstrekning det er nødvendig for å sikre at det på ruten gis et minstetilbud av ruteflyginger, som tilfredsstiller fastsatte krav til kontinuitet, regelmessighet, prisfastsettelse og minstekapasitet, som selskapene ikke ville påtatt seg om de skulle tatt hensyn til egne kommersielle interesser. Jeg kan ikke se at dette lenger er tilfellet på ruten mellom Ørsta/Volda og Oslo.
Med bakgrunn i det høye trafikknivået, kravene i regelverket og forventet flytilbud ved overgang til kommersiell drift mener jeg at det ikke lenger er grunnlag for fortsatt statlig kjøp på ruten mellom Ørsta-Volda og Oslo, og at det også etter 1. april 2016 vil være et godt og markedstilpasset flytilbud på denne ruten.